Propostes de la candidatura de Mavi Mestre per al professorat associat

Propostes de la candidatura de Mavi Mestre per al professorat associat

Som molt conscients de la situació precària que el professorat associat està vivint en els últims anys, concretada en remuneracions salarials insuficients per al treball que realitzen i en l’ús excessiu d’aquesta figura, que no pot ser l’inici d’una carrera acadèmica dins de la universitat i que està cobrint finalitats que no són ajustades a la seua definició. Som molt conscients també del fet que, malgrat aquesta situació, el professorat associat està treballant per mantenir una docència de qualitat més enllà del reconeixement que està rebent, i que els nivells de temporalitat de la plantilla als quals hem arribat no són sostenibles en una universitat pública.

Aquesta situació del professorat associat, no sols a la Universitat de València sinó en el conjunt de les universitats públiques i particularment de les valencianes, és el resultat d’una sèrie de restriccions normatives imposades des del Govern, en concret l’absurda taxa de reposició vigent des de 2012 i la prohibició d’augmentar la plantilla estructural, a més de la inexistència d’un marc normatiu propi de les universitats públiques valencianes en el nostre àmbit territorial (a diferència de la resta de comunitats autònomes). Això ha fet augmentar el recurs a la figura del professorat associat com a única forma de contractació temporal i per fer front a les necessitats docents derivades de la implantació dels nous plans d’estudi.

D’altra banda, les restriccions de finançament també s’han traduït en la necessitat d’obtenir autorització legal per introduir o millorar complements salarials, a més de no poder comptar amb els recursos necessaris per fer front a possibles millores retributives de forma estructural. S’ha de tenir en compte que la Universitat de València està dedicant a despeses de personal en aquest moment el 99,9% de la subvenció ordinària que rep de la Generalitat; per tant, sense una aportació addicional de finançament no es pot abordar una millora retributiva de forma estructural.

La negociació d’un conveni col·lectiu per al personal laboral de les universitats públiques valencianes, en el qual s’està treballant des de fa any i mig amb la representació sindical i la Conselleria d’Educació, i que es troba en una fase molt avançada, és el marc on es poden resoldre la major part dels problemes indicats. Volem canviar la situació del professorat associat de la nostra Universitat, donant prioritat a les seues reivindicacions, amb propostes responsables i realistes que necessiten que totes i tots dirigim els esforços conjuntament a remoure les restriccions normatives i financeres que en els últims anys han empitjorat de forma crítica la situació de les universitats públiques.

La nostra candidatura ha mostrat des del primer moment en què es va anunciar la vaga la comprensió i solidaritat amb les demandes plantejades pel col·lectiu del professorat associat, així com el nostre compromís per arribar de forma negociada a millorar la seua situació amb una relació de propostes clares incloses en el nostre programa. Així ho  vam expressar en una reunió amb representants de la plataforma d’associats el dia 19 de gener, només conèixer la decisió de la convocatòria, en un comunicat el dia 25 de gener, abans de l’inici de la vaga, en les reunions mantingudes en gener i febrer amb les seccions sindicals de la Universitat (CCOO, STEPV, UGT, CSIF, CGT), en el debat del Claustre, en els encontres amb el personal de tots els Centres de la nostra Universitat i en el debat organitzat per l’Assemblea General d’Estudiants.

En aquest moment tornem a expressar el nostre compromís amb el professorat associat, com a futur equip de govern si la comunitat universitària ens atorga la seua confiança, de dur endavant les següents línies de treball per millorar la seua situació a través de la negociació amb la representació sindical i amb la Generalitat Valenciana:

  1. Equiparar el salari del professorat associat de la Universitat de València amb el nivell de la Universitat d’Alacant, sol·licitant a la Generalitat l’autorització escaient i l’aportació del finançament necessari per consolidar-ho.
  2. Reclamar que es fixe en el conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques valencianes una retribució creixent per al professorat associat, fins assolir el nivell corresponent al professorat titular d’escola universitària no doctor a temps parcial, amb el compromís de la Generalitat d’aportar el finançament necessari en successius exercicis.
  3. Reivindicar de forma decidida en el conveni col·lectiu amb la Generalitat la figura de professorat de substitució, a temps complet i amb un salari adequat, per tal de no haver de recórrer a professorat associat per cobrir necessitats conjunturals i vacants.
  4. Flexibilitzar el programa d’estabilització del professorat associat de la Universitat de València, prèvia negociació sindical i informe de la Comissió de Professorat, de forma que es puga estendre a un major volum de professorat acreditat a figures de contractat doctor o titular d’universitat.
  5. Analitzar jurídicament les possibilitats de tenir contractes de durada superior a l’any per al professorat associat i implementar-les, per tal d’afavorir la seua participació en projectes d’investigació.
  6. Convocar places de professorat ajudant doctor per tal d’atendre necessitats estructurals, reduir la contractació temporal i rejovenir la plantilla.

Aquesta és i ha estat sempre la nostra proposta, per la qual hem treballat i continuarem treballant. És la proposta que recull les legítimes reivindicacions del professorat associat. La proposta de l’altra candidatura no va més enllà de frases ambigües i d’una distorsió de la realitat. No es pot fer responsable de la situació del professorat associat a la Universitat de València i oblidar les negatives restriccions imposades pel decret Wert i per les retallades en educació del Govern. No es pot ignorar que la nostra Universitat ha tingut en els últims anys problemes extraordinaris per aconseguir que el professorat ajudant doctor i interí s’estabilitzara, ni que la taxa de reposició i la limitació pressupostària no han deixat espai fins enguany per a poder reactivar el programa d’estabilització del professorat associat. No és una situació que es puga resoldre en un dia. Nosaltres ens comprometem a defensar la millora de la situació laboral de tot el personal de la Universitat de València, PDI, PIF, PAS, però particularment del professorat associat com un dels col·lectius més precaris.

Perquè el nostre és un projecte realista de i per a les persones.

Leave a response

%d bloggers like this: