Una Universitat amb Vocació Global i Arrelada en el Territori

Una Universitat amb Vocació Global i Arrelada en el Territori

PROJECCIÓ INTERNACIONAL

Sense perdre de vista les seues arrels urbanes i el territori que les envolta i les acull, les universitat han procurat des del seu origen, concentrar el coneixement universal i al mateix temps ampliar les barreres d’aquest i compartir els seus avanços científics i tecnològics que reverteixen novament en una millora de les condicions de vida de tota la població.

Tradicionalment, la internacionalització de les universitats s’entenia com la seua capacitat d’atracció d’estudiantat i, sobretot, de professorat d’altres països, unida a la projecció exterior dels seus progressos en investigació. En les últimes dècades aquest concepte ha evolucionat principalment gràcies al naixement i l’auge de rànquings internacionals i dels programes, també internacionals, de mobilitat d’estudiantat, professorat i personal d’administració i serveis, com  l’Erasmus, que acaba de fer 30 anys en Europa. Però aquests no han estat els únics factors que han influït en el concepte d’internacionalització; entre altres, molt determinants també, podem citar el progrés de las tecnologies d’informació i comunicació, la conscienciació del canvi climàtic i la necessitat de preservar el medi ambient i el compromís ètic amb la lluita contra les desigualtats de tot tipus i, per tant, amb la col·laboració i la cooperació.

En aquest context, la internacionalització de la universitat del segle XXI adquireix una dimensió pluridisciplinar i transversal i es converteix en un dels eixos principals que han de centrar el seu progrés i evolució en el futur.

Des del naixement del programa Erasmus, la Universitat de València ha ocupat les primeres posicions entre les universitats europees en allò relatiu a intercanvi d’estudiantat; el pas següent i natural és convertir‑se en un autèntic campus internacional de referència mundial. Per a això cal consolidar i reforçar, en uns casos, i iniciar, en uns altres, les relacions amb universitats de tots els continents, no solament amb els països més desenvolupats, sinó també amb altres que necessiten del nostre impuls, model i cooperació.

En quina direcció volem avançar?

La internacionalització ha d’estar estar enfocada cap a titulacions amb contingut internacional, Facultats i Centres Internacionals en el campus, competències lingüístiques i consciència de la multiculturalitat, reconeixement, polítiques i estratègies de govern internacional.

Per tot això el nostre ambiciós objectiu és avançar en tots els camps d’internacionalització de la Universitat, fomentant la capacitat de mobilitat, les competències lingüístiques i interculturals de tots els seus membres, la projecció dels seues estudis i investigació i el compromís amb la democratització del coneixement i el progrés social global.

Per a això es crearà un Grup de Treball sobre Internacionalització de la Universitat de València, mixt, amb representació d’estudiantat, professorat i personal d’administració i serveis, i de diferents àrees (mobilitat, estudis, investigació, llengües i cooperació), que elaborarà i estudiarà mesures per a presentar a la Comissió de Relacions Internacionals i, si és el cas, al Consell de Govern per a la seua aprovació.

Amb quines mesures assolirem aquest avanç?

Accions

 • Aprofitar les estructures actuals i l’experiència prèvia per a mantenir els llocs de lideratge en mobilitat estudiantil incoming i outgoing en els programes Erasmus i ampliar‑la a tercers països no comunitaris, al PAS i al PDI i a tots els nivells de l’educació superior amb el nou programa Erasmus Plus, intentant mantenir un equilibri entre personal incoming i outgoing.
 • Augmentar la mobilitat en postgrau i l’oferta de pràctiques internacionals, mitjançant les xarxes internacionals i els socis en diferents països.
 • Augmentar la quantia de les ajudes per a mobilitat extracomunitària, per a la realització de tesis doctorals amb menció internacional i per a voluntariat internacional.
 • Promoure la participació del personal d’administració i serveis en els programes d’intercanvi.
 • Reconèixer la participació en programes internacionals en el desenvolupament de la carrera del professorat i del personal d’administració i serveis.
 • Fomentar la participació de persones amb discapacitat en els programes d’intercanvi.
 • Facilitar l’estada i la residència (hospitality) en València de l’estudiantat, professorat i personal investigador o d’administracions estrangeres.
 • Donar més visibilitat a les ofertes, convocatòries i ajudes a la mobilitat i als seus resultats.
 • Reforçar l’assessorament a l’estudiantat, professorat i personal d’administració i serveis, tant d’eixida com d’entrada.

Accions

 • Fomentar el desenvolupament de dobles titulacions i de titulacions conjuntes de Grau i Màster amb universitats estrangeres.
 • Fomentar la relació amb escoles de postgrau estrangeres, per a impulsar programes de doctorat internacionals de qualitat conjunts.
 • Augmentar la col·laboració amb grups internacionals d’investigació i innovació.
 • Agilitzar el reconeixement mutu de titulacions, itineraris o crèdits amb les universitats sòcies.
 • Consolidar i ampliar l’oferta de Cursos Internacionals (CI-UV) amb la participació de totes les facultats i centres de la UV per a l’estudiantat estranger de programes de curta i llarga durada. Aquests Cursos Internacionals són una font d’ingressos per a finançar programes d’internacionalització propis i, alhora, serveixen per a la captació d’estudiantat per a les titulacions de màster que no tinguen cobertes les seues quotes de matrícula.
 • Crear una oferta de cursos d’adaptació per a estudiantat estranger.
 • Crear i donar visibilitat a bases de dades accessibles a tota la comunitat universitària amb els resultats de mobilitat, informació d’oferta de programes i ajudes, així com cursos i proves de nivell de llengües en coordinació amb el Servei de Política Lingüística i amb el Centre d’Idiomes de la Universitat de València.
 • Fomentar els programes de Mentorització Internacional de manera que l’estudiantat, especialment de màster i doctorat, puga beneficiar‑se de l’experiència i els contactes d’antigues persones graduades de la Universitat que desenvolupen la seua activitat docent o investigadora en l’estranger.
 • Identificar i potenciar els indicadors de docència, investigació y transferència de coneixement que permeten un millor posicionament en els rànquins internacionals.

Accions

 • Ampliar l’oferta de titulacions, itineraris i assignatures en anglès i en altres llengües estrangeres.
 • Consolidar i ampliar l’oferta del Pla d’Investigació i Innovació de la Docència en Anglès (PRIDA) i fer‑la extensiva a altres llengües.
 • Desenvolupar un Pla de Multilingüisme per a les titulacions de Màster.
 • Oferir cursos de valencià a l’estudiantat estranger que ingresse en la Universitat i afavorir la seua integració acadèmica i cultural.
 • Fomentar la competència en llengües estrangeres, interculturals i de bones pràctiques del personal d’administració i serveis de departaments, centres i serveis centrals.
 • Promoure activitats que fomenten la interacció i l’intercanvi de coneixement i experiències amb estudiantat i professorat estranger.
 • Reconèixer la participació en cursos d’idiomes, d’obtenció de certificats i, en el seu cas, la impartició de classes en llengües estrangeres, en el desenvolupament de la carrera del professorat i del personal d’administració i serveis.

Accions

 • Mantenir i enfortir els lligams amb les xarxes internacionals de les que la Universitat forma part, com l’European Universities Association (EUA), l’European Association for International Education (EAIE), l’Asociación de Universidades Españolas con Programas con Universidades Norteamericanas (APUNE), l’Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), Real Colegio Complutense de Harvard, la Red Utrech, el Grupo Compostela, el Grupo Tordesillas, etc.
 • Possibilitar que la Universitat de València estiga representada en les principals fires internacionals d’educació superior, juntament a altres universitats o institucions de la Comunitat o de l’Estat sempre que siga possible, como per exemple les delegacions Study in Spain, organitzades pel SEPIE.

Accions

 • Generar un Pla de Cooperació Internacional per al Desenvolupament de la Universitat de València, que amb participació de la comunitat universitària consolide l’aposta solidària de la nostra universitat i integre les accions en cooperació internacional, educació per al desenvolupament, acció humanitària i la coherència de polítiques, especialment el Comerç Just i la Compra Pública Ètica.
 • Impulsar la “Comissió 0’7 Una nau de solidaritat” com a òrgan de participació de la comunitat universitària i de coordinació institucional de tots els agents i línies d’actuació en la Cooperació per al desenvolupament de la Universitat de València.
 • Afavorir la coordinació institucional i la millora de la gestió amb la creació d’un Centre d’Iniciatives Solidàries i de Cooperació per al Desenvolupament que integre les diferents unitats i iniciatives que desenvolupen accions en aquest àmbit.
 • Mantenir i incrementar les convocatòries d’ajudes per a facilitar la posada en marxa i la gestió d’iniciatives i projectes de cooperació internacional per al desenvolupament que provinguen de la comunitat universitària, tant del PDI i PAS com de les associacions i col·lectius d’estudiants.
 • Fomentar la formació online i presencial per a l’estudiantat de països empobrits i potenciar els seus estudis de grau, màster i doctorat a la Universitat de València mitjançant una política de beques i ajudes específiques.
 • Incentivar la docència i la investigació sobre la cooperació internacional i l’educació per a la ciutadania global per contribuir a una millor formació ciutadana i professional dels nostres estudiants.
 • Posar en marxa un pla específic de formació i campanyes de comunicació i sensibilització que afavorisquen el coneixement de les desigualtats globals, els reptes del desenvolupament i els instruments de la cooperació des de l’enfocament dels drets i humans, amb l’objectiu de fomentar la solidaritat de la comunitat universitària, així com la seua implicació en l’impuls de nous projectes de cooperació i de la millora de gestió dels actuals.
 • Reforçar el treball en xarxa i les relacions institucionals amb altres Universitats i de l’estat en el marc del grup de treball de Cooperació de la Comissió Sectorial CRUE d’Internacionalització i Cooperació, i el subgrup de Comerç Just, amb l’objecte d’intercanviar experiències, bones pràctiques i harmonitzar processos i millorar la gestió de la Cooperació Universitària.
 • Potenciar les relacions amb les ONGD valencianes i administracions públiques per a afavorir la participació de la comunitat universitària en projectes de cooperació al desenvolupament, educació per a la ciutadania global i de sensibilització.
 • Consolidar la Setmana de la Solidaritat i la cooperació com a punt de trobada anual de formació i intercanvi de totes les persones de la comunitat universitària que desenvolupen accions de cooperació internacional i de sensibilització en la nostra universitat i per augmentar el coneixement social de les accions que es realitzen.

PROJECCIÓ TERRITORIAL

Considerem que una de las responsabilitats de la Universitat, alhora que compromís, és la seua presència en l’àrea d’influència territorial. En el nostre model d’universitat, el territori adquireix un valor important, atesa la seua dimensió social. Per això proposem que la Universitat impulse en els pròxims anys la missió de la territorialització, és a dir, assumir en les accions de govern les singularitats del territori, al temps que es fomente la seua presència efectiva en la seua àrea d’influència immediata mitjançant l’impuls de la transferència efectiva de les activitats universitàries, en particular las que es relacionen amb formació, investigació i transferència de coneixement a la societat valenciana i les entitats locals que la representen.

En quina direcció volem avançar?

Consolidar el rol de la Universitat de València com a referent de la investigació, del desenvolupament, de la innovació i de la transferència en el seu entorn territorial, i exercir un lideratge en les diverses circumscripcions territorials valencianes.

Una universitat moderna i innovadora, creativa i compromesa, ha de ser un actor actiu en el territori, capaç de promoure la complicitat amb la societat i, en particular, amb les institucions que la representen.

Establir programes estratègiques d’innovació territorial en col·laboració i concretar fórmules pel seu finançament

De la mateixa manera ha de tenir la capacitat de concretar fórmules de finançament extern, total o parcial, de les seues accions d’innovació territorial, així com d’impulsar iniciatives al servei de les comunitats locals, en funció del seu potencial.

Amb quines mesures assolirem aquest avanç?

Accions

 • Desenvolupar un pla de presència estratègica de la Universitat de València en l’entorn territorial, tenint en compte el sistema de ciutats, les divisions comarcals i les àrees funcionals del territori valencià.
 • Dissenyar, potenciar i desenvolupar diversos programes formatius i de divulgació científica, en funció de les singularitats territorials i de l’experiència.
 • Potenciar les xarxes de relacions institucionals de la Universitat de València amb col·lectius diversos, com ara associacions empresarials, delegacions comarcals dels sindicats, Instituts d’Estudis Comarcals valencians o les plataformes reivindicatives de dimensió territorial.
 • Dissenyar accions que faciliten i garantesquen la participació de la comunitat universitària en la política territorial de la Universitat, i creació d’una Comissió de Projecció Territorial.
 • Planificar accions en el territori representatives de les diverses disciplines, àrees acadèmiques, instituts i departaments dels Campus de la nostra Universitat.

Accions

 • Promoure el patrocini extern mitjançant la participació d’institucions públiques valencianes, amb la finalitat d’augmentar els recursos dirigits a millorar les accions en el territori, en qualitat i en volum.
 • Impulsar i coordinar Càtedres Institucionals relacionades amb el territori i el seu desenvolupament.
 • Millorar les estructures de comunicació relacionades amb la projecció territorial, en relació amb la informació generada tant en la Universitat de València com en la societat.
 • Impulsar activitats coordinades amb mitjans de comunicació valencians que faciliten la presencia de la Universitat de València en el territori valencià, especialment a escala local, i potenciar la visibilitat de la Universitat en el territori.

Accions

 • Enfortir l’oferta d’accions recollides en el programa “Universitat i Territori”.
 • Desenvolupar el programa de formació al llarg de la vida en el territori “Unisocietat” i “Unisocietat-Plus” en las deu seus actuals i d’altres noves, així com intensificar accions formatives complementàries d’aquests programes.
 • Potenciar la xarxa de “Universitats Estacionals” de la Universitat de València.
 • Consolidar i incrementar l’oferta del programa “Erasmus en el Territori”.

Accions

 • Consolidar el Centre Internacional de Gandia (C.I.G.) i potenciar aquest centre acadèmic de referència per a la comarca de La Safor i els territoris veïns.
 • Desenvolupament de programes acadèmics basats en Unimajors, programa de la Universitat d´Estiu i d’altres activitats culturals i formatives.
 • Desenvolupament d’activitats acadèmiques en col·laboració amb institucions del territori: Mancomunitat, Ajuntaments, associacions d’empresaris, etc.
 • Desenvolupar al Campus d´Ontinyent programes acadèmics relacionats amb Unisocietat, Unisocietat-Plus, Universitat d´Hivern, Universitat de Primavera i la resta d’activitats organitzades en col·laboració amb la Fundació Universitària Vall d´Albaida (FUVA).