Una Universitat Participativa, Transparent, Digital i amb Recursos

Una Universitat Participativa, Transparent, Digital i amb Recursos

PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

La Universitat de València és una institució democràtica amb una llarga tradició de formes i mecanismes de participació en les decisions estratègiques que afecten a la comunitat universitària. Els nostres Estatuts consagren un model de govern que, amb els límits de la legislació, es basa en la responsabilitat compartida del Consell de Direcció, el Consell de Govern, el Claustre, les Juntes de Centre i els Consells de Departament i Instituts, amb una sèrie d’instàncies de debat i negociació (comissions estatutàries, assemblea general d’estudiants, mesa negociadora…) que són fonamentals en el que podríem anomenar l’arquitectura participativa de la nostra institució.

En quina direcció volem avançar?

Aquest model, que té una important capacitat de cohesionar la comunitat universitària i permet adoptar decisions col·lectives i consensuades, ha de ser mantingut i perfeccionat en la línia de les més interessants innovacions polítiques i socials en matèria de govern obert. El desenvolupament d’aquest model d’universitat participativa i oberta passa per:

Garantir el funcionament democràtic de les nostres estructures institucionals de participació.

Mantenir la transparència de la informació i dels processos de decisió i retre comptes de l’activitat de govern.

Des del Consell de Direcció s’ha de tenir un estil de govern fonamentat en el consens, en la deliberació, en la responsabilitat compartida. Tenim els mecanismes necessaris en els nostres Estatuts, però cal assegurar que qualsevol membre de la comunitat universitària tinga accés a la informació necessària, que conega les seues possibilitats de participar en aquells canals institucionals que li permeten intervindre en les decisions estratègiques, que trobe en els responsables de la gestió un compromís ferm per buscar consensos i que puga exigir responsabilitat a les persones elegides per al govern de la Universitat. A més, hem de retre comptes de la nostra activitat com a universitat pública a la societat valenciana, la qual ens proporciona els recursos necessaris i a la qual ens devem.

Amb quines mesures assolirem aquest avanç?

Accions

 • Buscar el major nivell de consens i acord en les comissions assessores previstes pels Estatuts i representatives de la comunitat universitària (comissió de professorat, d’investigació, de política lingüística…), així com en el Consell de Govern.
 • Mantenir el nostre compromís de diàleg i respecte a la negociació amb la representació sindical dels treballadors i treballadores de la Universitat de València.
 • Establir canals de comunicació estables amb la representació de l’Assemblea General d’Estudiants per tractar les temàtiques del seu interès.
 • Fer més dinàmic i deliberatiu el Claustre, com a òrgan màxim de representació i de participació de la comunitat universitària.

Accions

 • Millorar la difusió entre la comunitat universitària de la informació del Portal de Transparència.
 • Establir mesures perquè les convocatòries i els acords de les comissions assessores de la Universitat, així com els del Consell de Govern, siguen coneguts per la comunitat universitària, per tal de poder demanar informació i, si escau, aportar propostes als representants corresponents als diversos sectors.
 • Mantenir contactes periòdics del Consell de Direcció amb degans i deganes, directors i directores de departament i responsables d’instituts, per tal de compartir informació i recollir propostes.

Accions

 • Fer més visibles les competències de gestió dels diferents nivells de govern universitari
 • Publicar les biografies de les persones que ocupen les delegacions del rectorat
 • Crear un directori on poder publicar i cercar les resolucions del rectorat
 • Fer públiques les agendes d’activitats institucionals del Consell de Direcció

Accions

 • Crear un Registre públic de Premis i Distincions rebudes per la institució
 • Establir un protocol per a la recepció i registre de regals rebuts en condició del càrrec

COMUNICACIÓ

La Universitat de València és una gran universitat que assumeix el seu paper de motor social i que se sent part fonamental i activa de la societat valenciana. El reforçament de la nostra reputació institucional no és només un element decisiu com a facilitador de les nostres tasques docents, investigadores i culturals, també és important perquè la societat ens senta part d’ella i peça clau en el seu desenvolupament social, cultural i econòmic. La societat valenciana ha d’associar la Universitat de València amb les idees de prestigi, lideratge, qualitat i compromís social acordes amb la realitat que representem.

En quina direcció volem avançar?

Desenvolupar una estratègia de diferenciació de la marca Universitat de València, per tal d’aconseguir un posicionament que ens permeta ser més atractius i competitius en el mercat.

La gestió de la marca universitària és clau per transmetre la identitat i els valors de la Universitat, aconseguir una major visibilitat i notorietat en el seu entorn i posicionar competitivament la Universitat de València en el mercat universitari.

Amb quines mesures assolirem aquest avanç?

Accions

 • Identificar les debilitats de comunicació relacionades amb l’estructura organitzativa de la mateixa, mitjans i missatges.
 • Identificar els públics externs i interns objectiu potencial de la comunicació de la Universitat de València i de les necessitats comunicatives dels mateixos.
 • Realitzar una anàlisi de la infraestructura de comunicació actual de la Universitat de València i del nivell d’alineament de la mateixa amb les necessitats de la institució.

Accions

 • Desenvolupar un Pla de comunicació integral corporatiu que definesca la imatge que la Universitat de València vol projectar internament i externament.
 • Implicar a tots els actius en el Pla de comunicació, promovent la participació activa i convertint a cada membre de la nostra universitat en un portaveu actiu dels valor de la institució.
 • Coordinar totes les accions en temes de comunicació i màrqueting dels diferents serveis, centres i instituts de la Universitat, valorant i recolzant les iniciatives que aquests prenguen, atés que estan en contacte directe amb els principals públics de la Universitat.

Accions

 • Potenciar els perfils i pàgines institucionals amb l’objectiu últim de què tots els públics els usen com a font bàsica d’informació respecte al que succeeix en la Universitat de València.
 • Assegurar que es compta amb els mitjans materials i humans per a la gestió efectiva d’aquests perfils, tant a nivell agregat (Universitat) com a nivell desagregat (centres i instituts) .
 • Establir protocols de gestió de crisi de reputació perquè totes les persones amb responsabilitat de comunicació sàpiguen com reaccionar davant d’aquestes situacions.
 • Potenciar el canal audiovisual MediaUni a fi que tinga un seguiment estés entre els membres de la comunitat universitària i potenciar així el seu paper com a vector de transmissió de missatges institucionals.

Accions

 • Coordinar les diferents estructures universitàries per establir una nova dinàmica de fluxos de treball que permeta l’optimització dels recursos universitaris
 • Establir mecanismes de coordinació de compres, aprovisionament de recursos i serveis i d’ús de suports propis universitaris de comunicació per a posar-los al servei de la comunitat universitària
 • Definir protocols per a l’emmagatzemament de la producció de continguts comunicatius seguint criteris d’arxiu, i posar aquests recursos a l’abast de les estructures gestores de comunicació institucional

Accions

 • Projectar l’activitat dels membres de la comunitat universitària, comptant amb la seua veu i la seua col·laboració per fer una comunicació col·laborativa
 • Visualitzar el talent i la creativitat universitària a través dels mitjans propis de la Universitat
 • Millorar el sistema de missatgeria a través de l’aplicació mòbil
 • Crear un sistema propi de ‘newsletter’ per a afavorir la comunicació segmentada als públics i la seua retroalimentació

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

El caràcter transversal de les tecnologies de la informació (TI) les converteix en una eina fonamental perquè la universitat preste amb qualitat tots el serveis que ens són propis. Els canvis freqüents en l’arquitectura dels sistemes i de les aplicacions informàtiques que els conformen, requereixen d’una activa programació de les accions necessàries perquè es pugen donar respostes adequades a les nostres necessitats en TI. A més, les TI ofereixen un ventall de possibilitats per a millorar la forma en la que la comunitat universitària interacciona, tant en l’àmbit docent, investigador com administratiu. Cal tindre, per tant, una visió estratègica de les TI, que permeta transformar la nostra Universitat, evolucionant els seus sistemes d’informació cap a un entorn integrat, adaptable, flexible i segur, que done resposta a totes les necessitats dels estudiants, del professorat i del personal d’administració i serveis. Un entorn que no ha de excloure a ningú, i per al que caldrà emprendre accions de capacitació digital per a tota la comunitat universitària. Una transformació digital que permeta que la Universitat es transforme definitivament en una institució acadèmica sense papers.

Per a desenvolupar aquesta visió estratègica, és fonamental el paper del Servei d’Informàtica de la Universitat de València, i cal impulsar la inversió en infraestructures adequades perquè el Servei puga desenvolupar el seu treball en les millors condicions possibles.

Per a poder enfrontar i donar resposta a aquests reptes, es constituirà una Unitat de Transformació Digital que tindrà com a missió impulsar, coordinar i supervisar, totes les accions necessàries per a aconseguir l’objectiu de que la nostra universitat evolucione definitivament cap a una organització digital que, utilitzant en els seus processos les millors eines i practiques en TI, permeta respondre a les expectatives de tota la comunitat universitària.

En quina direcció volem avançar?

Impulsar la inversió en infraestructures adequades per millorar els serveis prestats

Crear la Unitat de Transformació Digital

Amb quines mesures assolirem aquest avanç?

Accions

 • Promoure un programa de capacitació digital del personal de la Universitat de València.
 • Crear una Unitat de transformació digital (UTD) que impulse, coordine i supervise les accions necessàries per a aconseguir una integració efectiva dels nostres sistemes informàtics i de les bases de dades que els conformen, permetent una gestió “sense papers” dels nostres serveis i activitats universitàries.
 • Definir, en coordinació amb la gerència i la secretaria general, els canvis necessaris que permeten registrar, processar, tractar i emmagatzemar la informació digital en un entorn segur i evolucionat cap al concepte de dada única.
 • Culminar l’adaptació de les nostres eines informàtiques a la nova legislació en matèria de procediments administratius.
 • Impulsar la millora de la usabilitat de les aplicacions informàtiques, tant les d’us docent, com per a gestió de la recerca i de las tasques administratives.
 • Ampliar i millorar la xarxa física i wi-fi de la Universitat per a facilitar a tota la comunitat universitària connexions a Internet estables, segures i rapides.
 • Potenciar la compatibilitat per a dispositius mòbils de totes les aplicacions informàtiques de la universitat.

Accions

 • Potenciar la creació de continguts de qualitat en les plataformes virtuals.
 • Elaborar i publicar en obert cursos amb material estructural que permeta al estudiantat la gestió del seu procés d’aprenentatge.
 • Afavorir la creació de Massive Open Online Courses (MOOCs) orientats a la visibilitat i internacionalització de la Universitat de València.
 • Afavorir la creació de Small Private Online Courses per a l’estudiant, sobretot el de nou ingrés, de la Universitat de València.

Accions

 • Facilitar la implantació d’un entorn digital per a les activitats culturals i expositives de la nostra universitat (projecte Nau Digital).
 • Proporcionar eines per a promoure la publicació de llibres i materials en format digital.
 • Impulsar la creació o desenvolupament de plataformes d’edició digitals.
 • Potenciar l’ús de la publicitat digital per a totes les comunicacions, internes i externes, de la Universitat.
 • Ampliar la presencia de la Universitat en totes les xarxes socials de referència, incrementant també el nostre posicionament en Internet.

INFRAESTRUCTURES UNIVERSITÀRIES

Les retallades patides des de 2011 en el finançament de la nostra universitat han afectat especialment a les inversions en infraestructures. Si tenim en compte que disposem de més de 100 edificis en quatre campus, amb una edat mitjana de quasi 50 anys, i de la importància que té disposar d’infraestructures adequades per a millorar en tots els àmbits de l’activitat universitària, és evident la necessitat de tornar a disposar d’un finançament adequat que ens permeta millorar les condicions d’habitabilitat, sostenibilitat i accessibilitat dels actuals espais de la universitat i d’abordar la realització de projectes de noves obres i instal·lacions.

En quina direcció volem avançar?

Millorar les condicions d’habitabilitat, sostenibilitat i accessibilitat del espais

Amb quines mesures assolirem aquest avanç?

Accions

 • Executar l’obra de rehabilitació de l’edifici del Col·legi Major Lluis Vives, treballant d’acord amb el consens de la comunitat universitària, per a convertint-lo en un referent cultural i en un espai destinat a serveis i activitats per a tot l’alumnat de la nostra Universitat.
 • Executar les obres per al tancat del Campus dels Tarongers i la reforma dels seus espais exteriors, dotant al campus d’un edifici de serveis per tal de millorar les condicions d’ús i confort de tota la comunitat universitària.
 • Una vegada conclòs el nou edifici de la Facultat d’Infermeria i Podologia, definir les necessitats d’espai i d’ús de la Universitat i emprendre la reforma del seu actual edifici.
 • Continuar impulsant les reformes i millores en els edificis i instal·lacions del Campus de Burjassot-Paterna.
 • Millorar les instal·lacions i equipaments al Campus d’Ontinyent.
 • Potenciar actuacions destinades a millorar les instal·lacions i equipaments que responen a l’exigència de consolidar el nostre destacat paper en els àmbits de la investigació bàsica i aplicada.
 • Potenciar actuacions destinades a millorar els serveis prestats a la comunitat universitària i a la societat en general.
 • Mantenir i potenciar les inversions en obres de reforma, adequació i millora, prestant especial atenció a les actuacions de manteniment integral dels nostres edificis, instal·lacions i equipaments, des d’una perspectiva sostenible energètica i medi ambientalment.
 • Impulsar el programa d’accessibilitat universal amb l’assessorament de la Delegació per a la Integració de Persones amb Discapacitat.
 • Optimitzar la gestió de les infraestructures, les instal·lacions i els equipaments mitjançant un sistema de manteniment i seguiment centralitzat i en línia.

Accions

 • Mantindre i incrementar la col·lecció de recursos bibliogràfics dirigits a la docència i a la investigació, en totes les àrees de coneixement.
 • Fomentar els plans de formació en l’ús dels recursos de la biblioteca electrònica i l’elaboració de tutorials que ajuden a emprar els múltiples recursos d’informació.
 • Incrementar el nombre d’ordinadors d’accés públic als recursos d’informació.
 • Estudiar, junt amb els responsables de les biblioteques i els representants de l’alumnat, la política de calendari especial i d’horaris d’obertura i tancament de les biblioteques en èpoques d’exàmens i períodes de vacacions.

SUFICIÈNCIA ECONÒMICA

La nostra universitat, com a institució pública que som, té condicionada la seua capacitat de finançament per les restriccions pressupostàries i normatives que estableix la Generalitat Valenciana. En el context general de crisi econòmica i de manca de finançament, la Generalitat va prendre decisions que hui encara suposen que l’import total del pressupost de la nostra universitat per a 2018 siga pràcticament equivalent al de l’any 2007. Aquesta evolució negativa també ha estat condicionada per les restriccions normatives i pressupostàries que el govern central va imposar en matèria de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, en particular pel fort increment patit per les taxes dels títols oficials.

Després de no haver-se aplicat en cap moment el Pla Plurianual de Finançament 2010-2017 la Generalitat ha incorporat al seu pressupost per a 2018 una línia d’actuació que suposarà la constitució d’una comissió d’experts, amb representació de les cinc Universitats, per a estudiar el finançament de les universitats públiques valencianes.

Per tant, en 2018 s’inicia una etapa decisiva per a aconseguir un nou model de finançament per a la Universitat de València que, de forma efectiva, ens permeta disposar de recursos suficients, no sols per a poder prestar amb qualitat i sense angoixes el servei públic que tenim encomanat, si no també per poder executar la planificació i les polítiques estratègiques que decidim com a institució.

En quina direcció volem avançar?

Treballar per tal d’aconseguir un nou model de finançament i desenvolupar un nou model d’assignació de recursos per Centres, Departaments i Instituts Universitaris en línia amb els objectius d’aquest model de finançament de la institució.

En definitiva, i des del coneixement de la situació actual i de la seua evolució en els darrers anys, cal reivindicar, exigir i treballar per a aconseguir un nou model de finançament que ens procure autonomia i suficiència financera real, imprescindible perquè puguem també disposar d’autonomia acadèmica i de govern.

Les variables i indicadors que determinaren el finançament que hauria de rebre la Universitat de València en un nou model de finançament haurien de ser claus per tal de consensuar amb els Centres, Departaments i Instituts Universitaris un nou model d’assignació de recursos que ha d’utilitzar criteris objectius, públics i transparents, orientats a l’eficàcia i eficiència de totes les estructures organitzatives de la nostra institució.

Enfortir el sistema d’informació econòmica de la universitat, impulsar una millor assignació pressupostària i facilitar la racionalització en el consum dels recursos disponibles

A més, i per el rigor i el control que es requereix al tractar en ingressos i despeses públiques, cal enfortir el sistema d’informació econòmica de la universitat, el ja implantat model de comptabilitat analítica CANOA, perquè permeta conèixer i gestionar els costos de les activitats universitàries, millorar el procés de presa de decisions dels responsables acadèmics i administratius, impulsar una millor assignació pressupostària i facilitar la racionalització en el consum dels recursos disponibles, incrementant així la transparència, la rendició de comptes a la societat i l’eficàcia i l’eficiència de la gestió econòmica.

Amb quines mesures assolirem aquest avanç?

Accions

 • Reivindicar davant la Generalitat Valenciana que, fins que es dispose de un nou model de finançament per a les universitats publiques valencianes, es recupere la xifra de transferències corrents i de capital que en 2010 rebia la Universitat de València.
 • Liderar el debat entorn a un nou model de finançament per a les universitats publiques valencianes que permeta a la Universitat de València disposar de recursos suficients per a poder prestar un servei de qualitat i desenvolupar les polítiques que decideixen els seus òrgans de govern.
 • Exigir el compliment per l’Administració Autonòmica de les seues obligacions financeres.
 • En el marc d’un nou PPF, consensuar amb els Centres, Departaments i Instituts Universitaris un nou model d’assignació de recursos que els permeta disposar de suficiència financera per a desenvolupar les polítiques que aproven els seus òrgans de govern.
 • Fins que no es dispose de un nou model d’assignació de recursos a Centres, Departaments i Instituts, i tenint en compte les restriccions pressupostaries de la universitat, es revisarà el model vigent mitjançant l’actualització de les dades referides als darrers cinc anys de les respectives variables que el conformen.

Accions

 • Mantenir i impulsar els plans d’estalvi en despesa corrent, promovent l’adhesió a mecanismes de contractació centralitzada per a les administracions publiques.
 • Desenvolupar un Pla de millora de la contractació publica mitjançant la utilització de sistemes de racionalització de compres per a aconseguir una major eficàcia, eficiència econòmica. També es mantindrà i impulsarà el Pla de compra pública responsable.
 • Potenciar el nostre sistema d’informació econòmica mitjançant l’evolució de l’actual model de comptabilitat analítica (CANOA).
 • Implantar un quadre de comandament integral per al control de la gestió estratègica de la Universitat, proporcionant als responsables acadèmics i administratius de les diverses unitats de decisió indicadors sobre la seua gestió i resultats de les seues activitats, incrementant així la transparència, l’eficàcia i l’eficiència econòmica.
 • Elaborar estudis i informes per als òrgans de govern, els òrgans externs de la Universitat i per al Portal de Transparència.
 • Elaborar un informe anual de rendició de comptes que mostre a la societat els resultats docents i investigadors obtinguts, la gestió del recursos que ha realitzat la universitat, i una comparativa en altres universitats de la nostra dimensió i posicionament nacional i internacional, per tal d’incorporar millores en les nostres polítiques estratègiques.
 • Fomentar iniciatives de fundraising i mecenatge amb la finalitat de captar donacions de particulars, empreses, fundacions i organismes públics per a incrementar el finançament de la nostra universitat i incrementar la seua visibilitat.