Una Universitat amb Valors

Una Universitat amb Valors

La “realitat líquida” encunyada per Bauman consisteix a reconèixer en la nostra societat una mena de ruptura amb les institucions i les estructures establides històricament com a sòlides. No obstant això, ara les estructures de poder ja no són úniques, ni clares, ni visibles i el marge de llibertat de l’individu és “aparentment” major, així com el sentit individualista que dirigeix els seus passos. Indubtablement, en aquest camí correspon la universitat pública, a la Universitat de València, plantejar-se el paper que vol exercir.

Cal saber buscar on està l’essència de les coses per a poder ser flexibles de veritat i acoblar-nos a esta nova realitat que requereix la ciutadania, però sense perdre l’essència de les coses importants i sabent quina és la identitat que volem transmetre. No podem conformar-nos únicament a crear professionals d’acord amb les lleis del mercat i hem d’aspirar a contribuir al cultiu de l’esperit i desenvolupament civil i cultural de la humanitat. El nostre alumnat és la futura ciutadania que dissenyarà un futur més o menys hospitalari. Hui pren rellevància la denominada utilitat de l’inútil (Ordine), és a dir, és útil tot el que contribueix a fer-nos millors com a persones i com a ciutadans, en l’individual i en el col·lectiu.

En quina direcció volem avançar?

A partir d’aquestes breus idees volem:

Dissenyar un model programàtic d’Universitat que assegure aquests valors i la missió de la Universitat en els pròxims anys, formar una ciutadania on prevalga allò verdaderament útil, i que emocione i identifique l’alumnat, el PAS i el PDI com a part d’aquest projecte, perquè fer una universitat integradora requereix fer-ne partícip a la comunitat universitària.

Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat han de ser el centre de la tercera missió de la Universitat i hem d’assumir aquests principis les persones que anem a desenvolupar-la. Aquesta ha de ser una de les nostres marques diferencials com a Universitat pública.

La implicació personal i institucional en l’atenció de cada persona i del territori en què ens desenvolupem és la que hauria de dotar de sentit i significat al projecte del Vicerectorat d’Igualtat, Sostenibilitat i Diversitat. La sostenibilitat i la perspectiva de gènere, com a elements transversals, són clau per a buscar la manera de superar dinàmiques discriminatòries i donar respostes innovadores als reptes que se’ns plantegen. Açò és una obligació dels poders públics i també de la Universitat, de conformitat amb els seus Estatuts (arts. 4 i 10) .

Els marcs normatius vigents insten a incloure la perspectiva de gènere i de sostenibilitat en el desenvolupament de la innovació, el creixement econòmic, el benestar social de la ciutadania, la investigació i l’administració universitària. No obstant això, molts dels processos de gestió institucional, els plans d’estudi i les línies d’investigació actuals semblen romandre aliens a la vulnerabilitat del planeta i de les persones. La millora en la qualitat de la docència i la investigació, i en les condicions de treball del personal d’administració i serveis, així com el prestigi de la universitat pública passen per identificar necessitats, reconéixer esforços i oferir condicions espacials i materials per poder treballar.

Per això, volem participar en el desafiament que suposa realitzar un procés reflexiu i de responsabilitat que permeta replantejar-se les epistemologies, metodologies i infraestructures en la nostra universitat. Una deliberació vinculada al propi context permetrà articular ferramentes plurals i no dogmàtiques que convertesquen els espais universitaris en espais compartits, sostenibles, diversos i equitatius. Tant el personal d’administració i serveis, com el personal docent i investigador com l’alumnat ha d’implicar-se a compartir la reflexió sistèmica, la presa de decisions col·laborativa i la responsabilitat envers les generacions presents i futures.

No podem donar l’esquena a les necessitats d’ecodependència i interdependència que asseguren el sosteniment de la vida. La universitat és el lloc idoni per a l’avanç d’un creixement econòmic que no pose en risc a les persones, el seu benestar i els entorns en què habiten. La inversió econòmica i la innovació tecnològica han de responsabilitzar-se dels límits de la biosfera i del dret de ciutadania a donar i rebre atenció, es pertanga al grup social, cultural, ètnic o identitari que siga. En les accions violentes i insostenibles trobem una arrel comuna: la dominació i la no acceptació de la vulnerabilitat. La Universitat ha de posicionar-se per a no ser còmplice de les desigualtats estructurals que provoquen la subordinació.

Quan connectem la perspectiva de gènere i la sostenibilitat, l’anàlisi dels reptes a superar gana en profunditat i claredat. Els seus recorreguts són paral·lels, però pròxims. Entrellaçar ambdós perspectives permet catalitzar canvis pels quals val la pena esforçar-se. Un canvi de paradigma de què la Universitat de València pot fer-se eco i, així, impulsar el seu impacte social.

Amb quines mesures assolirem aquest avanç?

Accions

 • Promoure entre l’alumnat el diàleg integrador des de l’inici, potenciant la figura del dinamitzador/a d’estudiantat per Campus, destinat/da a informar sobre la complexitat de la Universitat de València en la que s’integra, els seus valors i com participar de la mateixa des de la perspectiva curricular i extracurricular.
 • Firmar amb Conselleria d’Educació el conveni pertinent per a avançar-nos en el temps i evitar la bretxa de gènere en els estudis STEM (Science-Technology- Engineering-Mathematics), creant la marca de la Universitat abans de l’entrada en Batxillerat.
 • Crear el currículum igualitari i el sostenible, en coherència amb el cultural.
 • Seguint amb la política creada en el Campus de la Sostenibilitat, potenciar les assignatures transversals, que preparen l’alumnat com a futur professional responsable amb l’ecosistema i la igualtat (potenciació de les clíniques, assignatures optatives, realització de pràctiques d’aquestes característiques…).
 • Formar al professorat i PAS en matèria de drets de la ciutadania, igualtat de gènere i estereotips, límits de la biosfera, a fi que evidencien la importància d’aquest tema en el seu quefer diari.
 • Realitzar com a Institució una comunicació amb perspectiva de gènere i integradora del divers i sostenible.

Accions

 • Arrelar el concepte d’igualtat, de diversitat i sostenibilitat dins de l’àmbit d’investigació, als termes de “competitivitat”, “qualitat”, “innovació” i “internacionalització”.
 • Promocionar els grups d’investigació que ja treballen en la matèria.
 • Treballar en equip entre els vicerectorats afectats per a recolzar la investigació i política científica transversal, internacional i amb perspectiva de sostenible i de gènere.
 • Iniciar l’alumnat nou en la investigació transversal sostenible, igualitària i de gènere.
 • Fomentar i premiar entre el professorat el treball multidisciplinari i transversal que combine la investigació de les assignatures STEM (Science-Technology-Engineering- Mathematics) i Humanitats i Ciències Socials i que contribuïsca a explicar la bretxa de gènere.
 • Valorar amb la comunitat universitària la creació d’un Institut d’Estudis Interdisciplinaris.

Accions

 • Treballar per a obtindre del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat el “Certificat de qualitat d’institució universitària per la igualtat i diversitat”.
 • Introduir mesures correctores dels desequilibris de gènere en PDI, PAS i estudiantat, a partir de les dades derivats de l’aplicació del II Pla d’Igualtat.
 • Generar estructures organitzatives amb perspectiva de gènere.
 • Valorar la introducció de polítiques de contractació de personal a través del model de currículum anònim del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
 • Crear una política de clàusules socials o “compliance” en la contractació amb terceres empreses, pràctiques en les empreses, etc. respectuosa amb els valors ètics i responsables propugnats per la Universitat.
 • Formar el personal dels Gabinets de Salut amb perspectiva de gènere i diversitat per a saber reconéixer danys psicològics, sexuals, etc.
 • Fomentar la firma de convenis de col·laboració institucional a fi de donar visibilitat al compromís de la Universitat de València dins i fora del nostre país i crear un entramat col·laboratiu en matèria d’igualtat, diversitat i sostenibilitat.
 • Promocionar la creació d’un sistema de beques per a dones en col·laboració amb institucions públiques i privades.
 • Crear un “Programa de Lideratge acadèmic i professional” i un “Programa de mentorització de dones estudiantes”.
 • Aprofundir en la participació de xarxes de dones investigadores. o Valorar la creació d’una unitat de suport i assessorament a les dones emprenedores.
 • Incidir en la participació de la Universitat en xarxes sobre investigació interdisciplinària en sostenibilitat.
 • Crear un “Comitè Senior de Dones Expertes per a la Igualtat” destinat a avaluar les iniciatives universitàries en matèria d’igualtat.
 • Impulsar l’aplicació del “Protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe de la Universitat de València”.
 • Posar en marxa un protocol d’assetjament laboral de la Universitat de València.
 • Continuar amb la labor de sensibilització i prevenció de la violència de gènere dins i fora de la Universitat com a paradigma d’espai lliure de violència sexista.
 • Dotar de mitjans a l’Observatori d’Igualtat per a continuar aprofundint en la matèria.

Accions

 • Avaluar la possibilitat de creació de guarderies i, si no n’hi ha, proposar la firma de convenis amb guarderies pròximes als tres campus universitaris amb una bonificació per al professorat i personal de la UV.
 • Promoure la firma de convenis amb Conselleria i Ajuntaments per a l’accessibilitat a centres de dia i residències per a majors.
 • Posar en marxa mesures de suport a la conciliació monoparental per al PAS, PDI i estudiantat, especialment per mitjà de la creació de franges de selecció de POD, la sol·licitud de canvis de grup, etc., que permeten compatibilitzar la seua vida laboral i carrera amb la vida familiar.
 • Promoure davant de la CENAI i ANECA, en relació amb docència i investigació de la dona i mare professora i investigadora, la regulació d’interrupcions en la seua producció per raons de la seua maternitat.
 • Promoure davant de la CENAI i ANECA, en relació amb docència i investigació de les persones amb baixa per llarga malaltia, la regulació d’interrupcions en la seua producció.
 • Crear un model experimental de treball intel·ligent, flexible i deslocalitzat tant per a PAS com per a PDI com a forma de conciliació i coresponsabilitat, seguint el model “Virtual Meetings in Public Agencies” posat en marxa en països nòrdics.

Accions

 • Continuar en la millora de les mesures que faciliten la integració i el desenvolupament de la docència, investigació, transferència i gestió de les persones amb discapacitat.
 • Compromís amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats dels membres de la comunitat universitària amb discapacitat (estudiantat, PAS i PDI) treballant per aconseguir una plena inclusió i participació en tots els àmbits de la vida universitària.
 • Revisió del compliment d’allò establert al Reial Decret Legislatiu 1/2013 (text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seua inclusió social) al voltant de la promoció de l’autonomia personal, l’accessibilitat universal, l’accés a l’ocupació, la inclusió en la comunitat i la vida independent.
 • Promoció dels principis del Disseny Universal o Disseny per a totes les persones al si de la formació universitària.
 • Facilitació de l’atenció a les persones amb discapacitat de forma transversal a tots els serveis de la Universitat.
 • Avaluació de la creació de la figura del o de la treballador/a social en la Universitat.
 • Fomentar les possibilitats de mobilitat ERASMUS per a persones amb discapacitat.
 • Mantindre la Universitat de València en la seua posició actual com a primera universitat espanyola en polítiques relatives a discapacitat o diversitat funcional.

Accions

 • Sensibilitzar i formar a la comunitat universitària en matèria d’identitat sexual, ètnica i cultural.
 • Fer visible la realitat del “outing”.
 • Realitzar una comunicació institucional inclusiva de la perspectiva de gènere i de diversitat sexual, ètnica i cultural.
 • Formar els gabinets de salut, per a assumir noves realitats de gènere.
 • Col·laborar en xarxa amb col·lectius LGTBI i amb Generalitat, Ajuntament i Diputació per a l’impuls de noves iniciatives
 • Col·laborar amb comunitats culturals diverses i desiguals.
 • Ampliar el Protocol d’assetjament per contemplar raons d’identitat sexual i raons ètniques i culturals.
 • Crear un espai per a l’alumnat destinat a la potenciació dels valors de la nostra Universitat.
 • Facilitar administrativament que les persones en procés legal de canvi de sexe i nom siguen reconegudes com a tal dins de la gestió administrativa de la Universitat de València.

Accions

 • Impulsar la Comissió de Sostenibilitat com a espai de participació de a comunitatuniversitària, per al disseny, impuls i seguiment del Pla Campus Sostenible 2.0 en elsàmbits de la docència, investigació, gestió de serveis i comunicació.
 • Dissenyar uns pressupostos econòmics sostenibles des de la responsabilitat amb el respecte per la igualtat, diversitat, medi ambient i la qualitat de vida.
 • Crear el currículum sosteniblea mb nous programes i assignatures d’Aprenentatgeper Serveis (APS) amb les competències i habilitats desenvolupades per l’Agenda2030 de Nacions Unides per al desenvolupament sostenible.
 • Potenciar la matrícula de les i els estudiants en les assignatures transversals de sostenibilitat.
 • Dissenyar i desenvolupar una campanya de mobilitat i sostenibilitat per cada campus.
 • Gestionar millores i impulsar l’ús de la bicicleta i del transport públic en els trescampus.
 • Avaluar la possibilitat de posar plaques solars en pàrquings de la Universitat de València que puguen estalviar energia.
 • Promocionar els punts de recarrega elèctrica d’automòbils per a fomentar el seu ús.
 • Pactar el model de contractació i col·laboració institucional sostenible i animar a les empreses del nostre entorn de que complesquen aquests mínims.
 • Realitzar una política institucional de consum de productes conforme a les normes relatives a la compra pública responsable, i del comerç just, fomentant el consum de la “Cistella responsable” i la política de minoració de residus per campus i departaments.
 • Seguir fomentant la Guia de bones pràctiques per a la gestió dels riscos psicosocials.
 • Treballar activament per la prevenció de l’assetjament laboral mitjançant la creació d’una guia de bones pràctiques i d’un protocol d’actuació.
 • Definir un marc avaluatiu de la contribució de la Universitat a la sostenibilitat.
 • Participar en projectes d’investigació interuniversitària i internacional sobre docència i investigació amb els valors de l’Agenda 2030.
 • Col·laborar amb Conselleria, Ajuntament i Diputació en els valors de l’Agenda 2030, reforçant el paper de la Universitat en el benestar social, econòmic i cultural de la societat valenciana.
 • Foment del voluntariat entre l’estudiantat i el personal de la Universitat.
 • Fomentar en el personal de la Universitat la col·laboració amb organitzacions socials destinades al compromís amb les persones i els valors de l’Agenda 2030.
 • Foment del voluntariat social i ambiental entre estudiants i el personal de la Universitat.
 • Impulsar una política institucional de consum de productes d’acord amb els paràmetres de la compra pública responsable, del comerç just i el consum responsable.
 • Reducció de l’impacte ambiental de la universitat en el desenvolupament de la seva activitat, especialment en la disminució de residus i la recollida selectiva d’aquests.
 • Reforçar el treball en el grup d’universitats de l’estat en el foment del Comerç Just.