Una Universitat per a les persones

Una Universitat per a les persones

ESTUDIANTAT

En quina direcció volem avançar?

Donar suport a l’estudiantat en la seua trajectòria universitària i reforçar la seua formació integral i professional és l’objectiu principal del nostre model d’universitat. Per això el nostre programa estableix cinc propostes concretes.

Adoptar mesures que garantesquen el principi d’igualtat d’oportunitats en les diverses etapes del recorregut de l’estudiantat en l’educació superior.

L’efecte de les polítiques d’increment de taxes i de reducció de beques, junt a la crisi econòmica, és la vulneració de la igualtat d’oportunitats, creant situacions d’exclusió en relació tant a l’accés com a la permanència en els estudis universitaris. Una de les nostres preocupacions fonamentals és l’adopció de mesures que garantesquen el principi d’igualtat d’oportunitats en les diverses etapes del recorregut de l’estudiantat en l’educació superior.

Potenciar les accions d’orientació que afavoresquen l’elecció per banda de l’estudiantat i milloren la fidelització de les persones graduades.

Som conscients que l’èxit formatiu de la Universitat de València dependrà, en gran mesura, del perfil de l’estudiantat que arribe a les nostres aules, de les seues capacitats, del seu grau de motivació pels estudis i de les expectatives amb què inicie els estudis triats. En aquest sentit, volem potenciar les accions d’orientació que afavoresquen l’elecció per banda de l’estudiantat i  milloren la fidelització de les persones graduades.

Garantir a l’estudiantat un procés d’aprenentatge de qualitat i valorat per la societat, promovent l’èxit i el reconeixement de l’excel·lència en el seguiment dels ensenyaments.

Volem que el pas de l’estudiantat per la Universitat, a més de constituir una experiència vital enriquidora, li permeta respondre de forma adequada a les demandes de la societat i actuar de forma ètica i creativa, en un context canviant i cada vegada més exigent. La Universitat ha de proporcionar el millor dels entorns per a l’aprenentatge i una capacitació professional, però també una formació integral que incloga competències i valors com l’esforç, la responsabilitat, el rigor, la tolerància, la participació, l’esperit crític i el compromís social.

Apostar amb fermesa per la representació i participació, considerada com un indicador de qualitat democràtica i entesa com un procés de capacitació de l’estudiantat per a exercir una ciutadania activa, tant en el pas per la Universitat com en el seu futur.

El model d’universitat que proposem suposa que l’estudiantat siga un actor fonamental en la configuració del mapa de la política acadèmica de la institució. Cal, per tant, establir mesures conduents a reforçar la participació i representació de l’estudiantat en els òrgans de govern de la Universitat.

Construir una Universitat orientada a l’ocupabilitat, compromesa amb la societat i amb el seu estudiantat.

Una Universitat orientada a l’ocupabilitat és una Universitat que facilita a les persones graduades fer front al seu futur professional amb les majors garanties d’èxit. El nostre compromís prioritari està orientat a millorar la seua ocupabilitat, proporcionant ferramentes que les ajuden a la transició des de l’educació superior al mercat laboral, possibilitant la capacitat d’emprendre i la formació continuada de les persones graduades al llarg de la seua vida professional.

Amb quines mesures assolirem aquest avanç?

Accions

 • Reclamar i defensar front als organismes competents una política de preus públics amb el mínim impacte sobre la igualtat d’oportunitats en el dret a l’accés a l’educació superior.
 • Reforçar polítiques universitàries com a punts prioritaris que garantesquen el dret a l’accés al títols oficials de la Universitat de València, amb programes propis de beques i ajudes i sistemes d’ajornament del pagament de les taxes universitàries, en la mesura de les possibilitats financeres de la Universitat.
 • Potenciar polítiques universitàries amb l’objectiu d’evitar l’abandonament dels estudis universitaris per falta sobrevinguda de recursos econòmics.
 • Reclamar i defensar l’equiparació del preu de la matrícula dels estudis de grau i de màster.
 • Potenciar les mesures de suport a l’accés i permanència de l’estudiantat amb diversitat funcional de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat.
 • Potenciar una unitat específica d’atenció social, dedicada a resoldre problemes de l’estudiantat derivats de la concurrència de circumstàncies especials a nivell social, familiar i personal.

Accions

 • Mantenir i reforçar les accions d’orientació per a l’accés i ingrés als estudis en la Universitat de València, en col·laboració amb els centres d’educació secundària i els cicles de formació professional de nivell superior.
 • Potenciar la vinculació de les persones graduades amb la Universitat de València, a través del programa Alumni, incentivant la seua participació en processos d’orientació, motivació i mentorització de l’estudiantat.

Accions

 • Potenciar els programes de detecció del talent i l’excel·lència per a la seua atracció com a futurs estudiants de la Universitat de València (olimpíades i proves, premis, concursos, etc.).

Accions

 • Mantenir i ampliar els diferents tipus de jornades destinades al nou estudiantat.
 • Mantenir i ampliar els programes de mentorització o acompanyament, junt als de tutorització, per tal de facilitar la incorporació de l’estudiantat de nou ingrés i acompanyar la integració de l’estudiantat procedent de l’estranger en la vida acadèmica i social de la Universitat.
 • Obrir una línia de treball específica sobre el seguiment del progrés dins del programa d’estudis del nou alumnat durant almenys el primer any, que permeta determinar problemes que necessiten suport i, si és el cas, conèixer els motius pels quals abandonen els seus estudis.
 • Potenciar las accions d’integració de l’estudiantat amb diversitat funcional de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat.

Accions

 • Desenvolupar accions específiques per a fomentar en l’estudiantat la importància de la seua participació com a part implicada en els diferents nivells de l’activitat universitària.
 • Afavorir l’associacionisme estudiantil i domar suport als seus projectes.
 • Millorar el suport logístic de les associacions estudiantils.
 • Estimular i ampliar la seua participació en les estructures i òrgans de govern.
 • Implantar recursos digitals para la detecció de les seues necessitats i la seua consideració en els òrgans de govern.
 • Afavorir la consulta i l’assessorament dels òrgans de representació estudiantil en els temes que els concerneixen.
 • Mantenir sistemes i criteris estables, transparents i objectius de reconeixement de les funcions de representació estudiantil.

Accions

 • Potenciar el desenvolupament de programes transversals fonamentat en l’educació de valors.
 • Fomentar els programes de voluntariat entre l’estudiantat.
 • Implementar mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal en el desenvolupament dels diferents procediments que afecten l’estudiantat.
 • Simplificar els tràmits administratius mitjançant el desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils.
 • Mantenir la qualitat i reforçar el servei de menjadors en tots els campus, garantint preus assequibles i menús per a persones amb dietes especials.
 • Potenciar una àmplia política d’activitats culturals dirigides a l’estudiantat que promoguen una formació diversificada.
 • Desenvolupar en l’edifici del C.M. Lluis Vives un projecte cultural i de serveis a l’estudiantat amb la seua participació directa.
 • Facilitar l’ús dels mitjans de transport públic (interconnexió dels campus, horaris, reforços en hores punta, etc.).
 • Fomentar l’activitat esportiva de l’estudiantat.

Accions

 • Elaborar un Pla General d’Ocupabilitat per a l’estudiantat de la Universitat de València que es puga concretar amb el desenvolupament de competències transversals vinculades a l’ocupabilitat en grau i postgrau, i plans específics segons les necessitats i particularitats dels diferents títols i facultats.
 • Potenciar i reforçar tots els serveis i programes orientats a l’ocupabilitat de l’estudiantat.
 • Incloure mesures de suport a l’ocupabilitat de l’estudiantat amb diversitat funcional.
 • Fomentar el disseny de mesures de suport personalitzades a cada estudiant en els serveis d’orientació professional.
 • Fomentar trobades i xarxes de col·laboració entre membres de la comunitat universitària i professionals del sector privat.
 • Fer visible entre l’estudiantat, el professorat i les persones que gestionen Centres i títols els serveis que ofereix la Universitat de València en matèria d’ocupabilitat.
 • Potenciar les jornades sobre eixides professionals en cadascun dels títols, en col·laboració amb els agents que ofereixen ocupació i, si és el cas, amb els col·legis professionals respectius.

Accions

 • Potenciar l’activitat de la borsa de treball.
 • Reforçar els Fòrums d’Ocupació en la Universitat de València.
 • Col·laborar activament amb el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) de la Generalitat Valenciana.
 • Potenciar la realització d’activitats formatives, culturals, d’investigació i d’extensió universitària orientades a la millora permanent del coneixement de la Universitat en l’àmbit empresarial.
 • Afavorir la informació i reconeixement de l’oferta formativa de la Universitat de València en l’àmbit empresarial i entre els responsables de les institucions públiques i entitats socials.
 • Potenciar la relació amb els i les Alumni, especialment amb les persones graduades més distingides, per tal fer visible en la societat la rellevància de la Universitat de València.

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

En quina direcció volem avançar?

No es pot entendre una universitat moderna sense comptar amb un personal d’administració i serveis motivat, format i organitzat adequadament.

La base de la qualitat del servei públic que prestem són les persones que treballem en la Universitat de València. Amb aquesta certesa, el nostre ambiciós compromís amb vosaltres és aconseguir:

Les millors condicions laborals i professionals

La millor organització, amb un model de gestió que empodere i capacite el personal

Aquests són factors bàsics per avançar cap a una Universitat de qualitat en totes les seues dimensions, amb un alt grau de satisfacció per a tota la comunitat universitària.

Com a conseqüència de les restriccions pressupostàries dels darrers anys i de la impossibilitat de reposició de places imposada per les polítiques governamentals, ens trobem en una situació complicada per al personal d’administració i serveis de la nostra Universitat, que està repercutint negativament en les seues condicions de treball i en la qualitat del servei que prestem.

La Universitat de valència ha hagut de fer, en aquest marc imposat externament, una política de PAS que ha generat disfuncions importants en la plantilla, augment de la temporalitat laboral i deteriorament salarial. Sols recentment s’ha aconseguit el reconeixement efectiu del complement de carrera professional, que en la resta de l’Administració pública ja es percebia abans.

Cal impulsar, sobre la base de una plantilla identificada amb els valors i objectius de la Universitat de València, mesures concretes de modernització dels serveis, introduir reformes valentes i apostar per una formació continuada d’excel·lència i un lideratge capaç d’animar l’aparició de processos interns de microinnovació que contribuesquen a la millora de la qualitat del servei públic que presta la Universitat.

Estem convençuts de la necessitat d’aprofitar els avantatges d’apostar per un model de gestió professional en una organització complexa i de gran dimensió com la nostra, cada vegada més allunyada d’una imatge burocràtica i més a prop d’una visió d’institució pública basada en les persones i per a les persones.

Amb quines mesures assolirem aquest avanç?

Accions

 • Impulsar la promoció interna en tots els grups, nivells i categories, mitjançant mesures com ara el barrat de places, per tal d’aconseguir una major qualificació de l’estructura de la plantilla.
 • Millorar l’agilitat en els processos de selecció i promoció, així com introduir la possibilitat de guardar per a oposicions futures exercicis prèviament superats en un procés de promoció i de tenir en compte els resultats de la promoció interna per a les millores d’ocupació.
 • Facilitar l’adaptació als llocs de treball en els processos de promoció, a través de mesures de formació i manuals de procediments de gestió.
 • Avançar en la professionalització, mitjançant personal d’administració i serveis, dels llocs de direcció i coordinació dels serveis universitaris.
 • Implementar nous perfils professionals en l’estructura de la plantilla per fer front als nous reptes de qualitat del servei universitari, als quals es podria accedir des de la promoció interna.

Accions

 • Diversificar l’oferta de formació amb cursos relacionats amb el contingut dels llocs de treball, per tal de millorar les tasques realitzades.
 • Augmentar la realització d’accions formatives dins de l’horari laboral del PAS.
 • Dirigir l’oferta formativa al conjunt del personal, diversificant les metodologies de formació en funció de les necessitats i situacions dels serveis i de les persones, per tal de potenciar la més àmplia participació de la plantilla.
 • Aprofundir en accions formatives relacionades amb la millora del clima laboral (treball en equip, habilitats socials, relacions interpersonals, lideratge…).
 • Facilitar i incentivar la formació en anglès i altres llengües estrangeres.

Accions

 • Consolidar l’estructura per a la gestió de la plantilla del PAS, incrementant la seua participació en aquesta gestió.
 • Impulsar per banda del Consell de Direcció la política de planificació del personal d’administració i serveis, com a part fonamental en l’estratègia de millora de la nostra Universitat.
 • Implementar de forma continua un Pla de Desenvolupament Directiu, dirigit a millorar les habilitats directives dels responsables de les diferents estructures de gestió.

Accions

 • Reivindicar enfront de les distintes Administracions públiques la necessitat de superar el límit legal imposat que impedeix ampliar la plantilla de PAS i està dificultant el servei públic que oferim.
 • Reconsiderar els processos d’externalització de serveis, per tal de limitar-los a les situacions on resulten raonables i per millorar les condicions laborals en què es presten els serveis externalitzats, incorporant clàusules de responsabilitat social.

Accions

 • Buscar el màxim consens i diàleg i respectar la negociació amb la representació sindical dels treballadors i treballadores, en concret en matèries relacionades amb la política de PAS, en el marc de la Mesa negociadora i el Consell de Govern.
 • Conformar comissions estables i grups de treball puntuals per tal d’assessorar als màxims responsables de la gestió del PAS en les decisions de planificació de plantilla, amb la participació de membres del personal d’administració i serveis que tinguen responsabilitats dins de l’estructura de gestió i que aporten un coneixement adequat a la diversitat de la nostra institució.

Accions

 • Fer efectiva la implantació del complement de carrera professional del personal d’administració i serveis de la Universitat de València, desenvolupant els elements de progressió dins del sistema i potenciant la comissió de seguiment.
 • Ampliar l’aplicació del complement de carrera professional, quan el marc normatiu ho permeta, al personal interí i temporal.
 • Acordar un nou model de Fons d’Acció Social, que puga ser aplicat quan el marc normatiu ho permeta, adaptat a les noves necessitats socials del personal de la Universitat de València.
 • Avançar en l’anàlisi de càrregues de treball en la totalitat de serveis de la Universitat, per tal de millorar l’equilibri de tasques i personal entre les diferents estructures de gestió.
 • Actualitzar contínuament les aplicacions informàtiques de gestió, per tal de simplificar i millorar el treball administratiu.
 • Millorar la normativa de permisos i excedències per tal d’afavorir la conciliació de la vida laboral i personal, a més d’analitzar i proposar mesures per pal·liar les situacions en què la dedicació a necessitats d’atenció a persones dependents i menors pot dificultar el desenvolupament professional del PAS.
 • Aplicar les condicions laborals i professionals encara no implementades de l’acord de condicions de treball 2008-2011.
 • Reclamar la constitució efectiva de la Mesa Sectorial d’Universitats públiques valencianes, per tal de poder avançar en la millora i en l’harmonització de les condicions laborals del PAS de la nostra Universitat amb altres universitats i administracions públiques, analitzant entre altres millores la possibilitat d’una reducció de la jornada de les persones majors de 60 anys.

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

Els darrers anys han estat molt complicats per al professorat de la nostra Universitat i per a la gestió de la política de PDI. Les conseqüències de les restriccions pressupostàries i legals determinades pels poders públics, particularment des de 2012 amb la imposició d’una insuficient  taxa de reposició d’efectius i de l’anomenat “decret Wert” (RDL 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu), s’han deixat sentir de forma molt negativa per a les persones, per a la institució i per al servei públic que aquesta presta a la societat.

La Universitat de València, a través de procediments acordats de forma molt àmplia pels seus òrgans col·legiats de govern i negociats sindicalment, ha intentat en aquests temps difícils atendre prioritàriament la situació del professorat més vulnerable quant a la seua estabilització laboral. S’ha tractat de reduir els impactes més greus del marc legal i pressupostari sobre la plantilla de PDI, amb una perspectiva col·lectiva que ha buscat generar consens entre les diferents categories de professorat. El resultat més positiu d’aquesta orientació en la gestió s’ha obtingut després d’anys de fortes restriccions, de forma que a hores d’ara afrontem una situació on l’estabilització laboral del professorat ajudant i ajudant doctor, la funcionarització del professorat contractat doctor amb la pràctica desaparició del professorat contractat doctor interí i la promoció del professorat titular acreditats es pot dir que estan assegurats.

En quina direcció volem avançar?

S’ha de continuar, no obstant això, desenvolupant una actuació decidida de reclamació a les Administracions Públiques d’una major dotació de personal i de millora de les condicions contractuals de la plantilla. En aquest context, aquest programa i aquest equip aposta per:

Definir una política estratègica de planificació de l’estructura de la plantilla de PDI a la nostra Universitat

Ens comprometem a aconseguir que, en els propers quatre anys, es preste atenció a una sèrie de problemes estructurals molt significatius, els quals s’han generat com a resultat del marc regulador i financer de les Universitats publiques i no com a conseqüència de les decisions preses per la nostra Universitat. Com anem a fer-ho?:

Incorporar nou professorat per fer front a una situació de greu envelliment de la plantilla de PDI.

Quasi un 20% de la plantilla de la Universitat de València té més de 60 anys és un 28%, i en una quarta part de les àrees aquest indicador arriba fins al 38%. Hem de fer front al fet que els anys de taxa de reposició inferior al 100% i la prohibició d’augmentar plantilla s’han traduït en una incapacitat per cobrir amb professorat estable les necessitats docents i en una temporalitat creixent del PDI, ja que s’ha hagut de recórrer amb excés al professorat associat com a única figura contractual, de caràcter conjuntural, que ens permet l’actual regulació a la Comunitat Valenciana. Per tant, cal abordar a través de l’estabilització i l’ampliació de plantilla una adequada cobertura de la nostra oferta educativa, a més de millorar la funcionarització i assegurar la promoció.

D’altra banda, com a conseqüència del decret Wert s’ha produït una fragmentació de condicions de treball dins del col·lectiu del PDI que ha recaigut negativament sobre una part del professorat, aquell que ha vist augmentada la seua dedicació docent per damunt del que és raonable per mantenir una adequada qualitat de la docència i un desenvolupament equilibrat de les diferents funcions del PDI (docència, investigació i transferència, gestió). Aquesta situació ha estat abordada per la Universitat de València en els darrers anys amb la mateixa perspectiva col·lectiva i d’atenció al professorat més perjudicat, de forma que seguint l’acord del Claustre de 23 de juliol de 2015 es va decidir prèvia negociació sindical una minoració progressiva de la dedicació docent màxima fins arribar a les 240 hores anuals. Ara bé, no es poden ignorar sinó que cal fer front als problemes estructurals derivats de l’aplicació inicial del decret, concretats en jubilacions avançades per banda d’una part del professorat que va veure incrementada inicialment la seua dedicació, així com en una important desmotivació del PDI cap a la docència i la gestió (activitats no suficientment valorades i, fins i tot, penalitzades per l’esmentat decret i pels criteris d’acreditació del professorat contractat i funcionari).

En els propers quatre anys cal potenciar el reconeixement integral de l’activitat del professorat, per tal de justificar i valoritzar les diverses funcions del PDI, potenciant i definint els instruments propis de reconeixement de la nostra Universitat de forma que permeten reflectir la diversitat existent entre les àrees de coneixement.

Si bé en el curs 2018-2019 tornarem al sostre de 240h de docència per a afavorir la qualitat, la innovació, l’avaluació continua i l’atenció a l’estudiantat, així com per a facilitar la dedicació del PDI a la investigació i transferència, hem d’avançar en un millor reconeixement integrat de les tasques del nostre professorat en docència, investigació i gestió.

Això s’ha d’acompanyar d’un esforç institucional per donar suport al nostre professorat de cara a millorar el reconeixement per les agències avaluadores de les seues activitats d’investigació, docents, de transferència del coneixement, experiència professional i de gestió, a més de la seua formació acadèmica, fonamental per tal d’assegurar l’accés a l’acreditació per a l’estabilització, funcionarització i promoció, a diversos complements salarials i a les convocatòries públiques de projectes d’investigació.

És també el moment de recuperar la definició universitària d’una carrera de progrés professional del professorat.

La recuperació de la carrera professional del PDI no sols s’ha d’entendre com a resposta a les restriccions del marc legal i pressupostari, sinó com a resultat necessari d’una aposta estratègica per disposar de les persones millor capacitades i motivades per a la docència i la investigació en els nostres departaments, centres i instituts.

Aquesta carrera s’ha d’emmarcar en una planificació estratègica i integral de les necessitats de PDI de la nostra Universitat, atenent a la diversitat de situacions entre àrees de coneixement que ens caracteritza com a “estudi general”, de gran dimensió i dinàmiques internes d’evolució diferenciades. Una vegada determinats els problemes estructurals de cada àrea, la definició dels criteris d’actuació d’aquesta política i la fixació de les prioritats, atenent la gravetat dels desequilibris, seran resultat de les dinàmiques de consens i de negociació col·lectiva que caracteritzen la nostra Universitat i que han mostrat la seua eficàcia i capacitat d’integració de la comunitat universitària en el període recent.

Amb quines mesures assolirem aquest avanç?

Accions

 • Determinar les necessitats estructurals de plantilla de PDI en cada àrea de coneixement, utilitzant criteris objectius que contemplen l’encàrrec i balanç docent de l’àrea, l’envelliment de la plantilla estable, la proporció de professorat temporal, el grau de funcionarització i la composició interna per categories.
 • Fonamentar en aquesta anàlisi estructural per àrees de coneixement la política de confirmació i amortització de vacants i l’ampliació de plantilla, determinant objectius i actuacions a mitjà termini per a cada àrea, prioritzant la dotació en aquelles amb majors desequilibris estructurals.

Accions

 • Continuar amb la promoció del professorat acreditat a ajudant doctor, contractat doctor, titular d’universitat i catedràtic d’universitat.
 • Iniciar la carrera acadèmica de forma general amb la incorporació com a ajudant doctor, tot i que contemplant la possibilitat d’inici amb la incorporació com a ajudant en aquelles àrees amb problemes constatats per a la contractació d’ajudants doctors.
 • Ordenar la transició entre contractes predoctorals/postdoctorals i contractació com a ajudant/ajudant doctor.
 • Considerar el personal investigador doctor i el personal investigador en formació dins de la política de planificació de l’estructura de PDI.

Accions

 • Desenvolupar a través de la negociació del conveni col·lectiu de les Universitats públiques valencianes la possibilitat d’una figura de professorat contractat substitut, per tal de cobrir situacions de baixa o de reducció de jornada del professorat amb dret de reserva de plaça, així com per cobrir temporalment una plaça mentre es desenvolupa el procés de selecció o promoció per a la seua cobertura definitiva.
 • Contemplar en la planificació a mitjà termini de l’estructura de plantilla per àrees de coneixement les contractacions per substitució, tot evitant la consolidació d’un nou col·lectiu de professorat sense possibilitat d’avanç professional.
 • Utilitzar la figura de professorat associat de forma més ajustada a la seua definició legal i millorar el seu tractament quant a condicions laborals.

Accions

 • Realitzar una anàlisi estructural integral de les diferents dedicacions del professorat, tenint en compte els criteris de diversitat d’àrees de coneixement, categories, antiguitat, edat i gènere, a partir del document aprovat per Comissió de Professorat, Mesa Negociadora i Consell de Govern.
 • Detectar a partir d’aquesta anàlisi models i desequilibris de dedicació existents, per tal de proposar mesures de flexibilització entre les diferents dedicacions del professorat i de diversificació, per exemple en funció dels criteris d’antiguitat, edat i gènere.

Accions

 • Estudiar amb els departaments i centres mesures per tal de prioritzar l’assignació de docència en determinades franges horàries al professorat amb persones en situació de dependència i menors al seu càrrec.
 • Millorar la normativa de permisos i excedències per tal d’afavorir la conciliació.
 • Analitzar i proposar mesures per pal·liar les situacions en què la dedicació a necessitats d’atenció a persones dependents i menors poden estar dificultant l’avanç professional del professorat, particularment de les dones.

Accions

 • Detectar necessitats formatives del professorat relacionades amb el seu avanç professional, per tal de coordinar accions formatives específiques i diferenciades, dirigides a col·lectius concrets.
 • Establir incentius per a la innovació docent i la formació i docència en llengües estrangeres.
 • Establir incentius per a estades en centres nacionals i estrangers, contemplant variables diferenciadores com ara edat i gènere.
 • Potenciar programes per a rebre professorat convidat d’excel·lència que ens permeta entrar en contacte amb iniciatives actuals en investigació i innovació.

Accions

 • Revisar en la mesura de les disponibilitats pressupostàries i legals els elements del complement autonòmic del PDI per tal de millorar-lo, i reclamar els recursos de finançament públic necessaris.
 • Negociar en el marc del conveni col·lectiu de les Universitats públiques valencianes una millora en la retribució salarial del professorat associat i reclamar els recursos de finançament públic necessaris.