La Universitat que tú vols

La Universitat que tú vols

La Universitat de València es la Universitat pública per excel·lència i tradició. En ella s’han format al llarg dels segles moltes de les grans persones polítiques, culturals, empresarials, científiques i professionals de la nostra història i de la nostra realitat present, prestant així un servei essencial a la societat valenciana i també a la societat espanyola.

Amb aquesta responsabilitat, presente la meua candidatura a Rectora de la Universitat de València, amb la voluntat de continuar impulsant el canvi i el progrés en totes les seues instàncies. Aquest és, sens dubte, un gran repte al qual faig front amb la màxima il·lusió, però alhora fonamentat en un projecte realista i ambiciós, i amb un estil de govern caracteritzat pel diàleg,  la participació i el consens.

 

En quina direcció va el canvi que pretenc impulsar?

L’objectiu general es pot resumir en una millora de la qualitat del servei públic que ofereix la Universitat de València, la qual cosa implica progressar en aquestes línies mestres:

  • Millorar les condicions en què la comunitat universitària (estudiantat, personal d’administració i serveis, personal investigador en formació i personal docent i investigador) rep i presta aquest servei públic i impulsar un estil de gestió professional, amb responsabilitat i amb rendició de comptes, centrat en la qualitat dels recursos humans de la Universitat de València.
  • Protegir i fomentar els valors d’una universitat pública, valenciana, de prestigi, amb una docència de qualitat, valorada per la societat i orientada a l’ocupabilitat, que done resposta als reptes científics i tècnics d’una societat global, que produesca i retinga talent amb qualitats de creativitat i lideratge, que promoga la cultura i la nostra llengua i que preserve el seu patrimoni històric.
  • Desenvolupar una política de recerca innovadora que ens permeta continuar sent una institució de referència, mitjançant instruments i actuacions orientats a la producció de nous coneixements, tecnologies i processos que siguen internacionalment competitius i reconeguts per la seua qualitat i rellevància i que permeten la transferència d’aquests progressos científics i tècnics, transformant-los de manera eficient en beneficis socials i econòmics, per tal de contribuir al desenvolupament d’un model social basat en el coneixement.
  • Avançar en el reconeixement de la Universitat com a referent social en igualtat, integració, sostenibilitat, cooperació i internacionalització, per dinamitzar la societat valenciana a la qual pertany i es deu.

 Per què considere que puc liderar aquest nou impuls?

Pense que tinc la capacitat i l’experiència suficients, unides, sense cap dubte, a la major il·lusió per dur-lo a terme. El treball d’anys en llocs de màxima responsabilitat en la institució m’ha aportat un coneixement profund d’aquesta. En un context molt complicat, segurament el més difícil per a les universitats en l’etapa democràtica, he contribuït a garantir el bon funcionament i la cohesió de la Universitat i a impulsar canvis per millorar la qualitat del nostre servei públic.

Ara és el moment de prendre un renovat impuls per seguir avançant. S’obre una nova etapa en què, per descomptat, no puc ni vull anar a soles. A més de desitjar comptar amb la major implicació i participació de tota la comunitat universitària i de les institucions públiques, he reunit un equip que ofereix garanties d’èxit, paritari, molt renovat i amb experiència contrastada en diferents àmbits de gestió de la Universitat.

Com vull dur a terme aquest projecte?

Al llarg de la meua gestió i fins avui he mostrat un estil fonamentat en el diàleg, la participació i el consens. Estic convençuda que és el millor mitjà per assolir acords eficaços i fer possibles els canvis.

  • Diàleg, participació i cerca de consensos han de ser aplicats a la deliberació, negociació i presa de decisions, respectant sempre els canals previstos pels nostres Estatuts. Aquesta forma de procedir permet mantenir i promoure la cohesió de la comunitat universitària.
  • Aquest valors no són incompatibles amb la responsabilitat i l’eficàcia, ni amb la fermesa en l’exigència dels recursos i del reconeixement que corresponen a la major i més antiga universitat de la Comunitat Valenciana.
  • El nostre repte col·lectiu ha de ser aconseguir una Universitat més igualitària, centrada en les persones, on totes i tots puguen realitzar-se i sentir-se lliures per dur a cap els seus projectes.
  • No es tracta simplement d’introduir novetats pel fet de ser novetats. L’objectiu és aprofitar i valoritzar, amb seny i intel·ligència, els recursos disponibles, empoderant i capacitant el nostre personal per construir i avançar cap a la nova Universitat que tots i totes somiem.

La Universitat del futur la farem entre totes i tots, per això et propose que parlem i que em votes per aconseguir la Universitat que TU vols

Mavi Mestre