Una Universitat Capdavantera en Investigació i Innovació

Una Universitat Capdavantera en Investigació i Innovació

La investigació científica, la seua difusió i la valorització de la transferència a l’entorn social són fonamentals per al progrés de la societat, al temps que funcions essencials i definitòries de la universitat (LOU, 6/2001, de 21 de desembre, modificada por la LO 4/2007). En el cas de les universitats públiques, i molt especialment en la Universitat de València, aquestes activitats són, a més, trets d’identitat i criteri d’excel·lència.

En quina direcció volem avançar?

Per tant, l’objectiu del programa d’aquesta candidatura no és sols consolidar la Universitat de València com al principal motor d’investigació de la Comunitat Valenciana, sinó estimular el seu assentament entre les millors a nivell nacional i internacional, la qual cosa s’hauria de traduir en una millora de la posició que ocupem en els rànquings internacionals. Per tal d’aconseguir-ho, hem d’apostar per les següents polítiques:

Donar suport a la formació i la retenció de talent, i facilitar la seua activitat científica.

També hem de ser competitius a l’hora d’incorporar nou personal investigador jove que garantesca el necessari relleu generacional, facilitant que lidere una investigació d’excel·lència en la nostra Universitat.

La captació de fons internacionals.

A més a més, i especialment en l’actual context de dificultats per al finançament de l’activitat científica, hem de posar els mitjans per a potenciar l’obtenció de fons competitius internacionals, fonamentalment en el marc europeu en què es pretenen abordar els principals reptes socials, promovent el lideratge industrial i reforçant l’excel·lència de la seua base científica.

La Universitat de València ha d’apostar per una investigació de qualitat amb els millors estàndards d’excel·lència internacional, al temps que compromesa amb la transferència dels seus resultats a la societat en forma de nous productes o serveis que milloren la qualitat de vida i el progrés socioeconòmic. Es requereix un nou model de transferència que contemple la implicació de tota la comunitat universitària en la definició d’estratègies dirigides a la creació d’una cultura de la innovació des de les primeres fases de la formació.

Fomentar una investigació d’excel·lència i una política de transferència al teixit social i productiu que contribuesca al desenvolupament d’un model social basat en el coneixement.

Desenvoluparem instruments i actuacions orientades a fomentar la producció de nous coneixements, tecnologies i processos que siguen internacionalment competitius i reconeguts per la seua qualitat i rellevància, que permeten la transferència d’aquests avenços científics i tècnics transformant-los, de manera eficient, en beneficis socials i econòmics per tal de contribuir al desenvolupament d’un model social basat en el coneixement.

Aquesta candidatura es proposa com a prioritat impulsar el lideratge de la Universitat de València com a agent de generació i transferència de coneixement per a millorar el progrés social del nostre entorn.  Per tal d’aconseguir-ho, es posaran en marxa iniciatives encaminades a incrementar la repercussió científica i social de la Universitat de València, la internacionalització de la nostra investigació, la consolidació de les estructures de suport a la recerca i la captació de majors recursos que enfortesquen l’impacte de la nostra institució en el sistema productiu, contribuint a augmentar el benestar de la societat.

Amb quines mesures assolirem aquest avanç?

Accions

 • Potenciar la investigació en Grups d’Investigació, Departaments, Estructures d’Investigació Interdisciplinar i Instituts Universitaris d’Investigació.
 • Consolidar les línies d’investigació existents, fomentant i donant suport especialment a les línies d’investigació d’excel·lència.
 • Identificar i enfortir les àrees d’investigació en què hi haja menys PDI funcionari o acreditat, amb la finalitat de fomentar l’excel·lència en la formació i la posterior contractació de PDI.
 • Afavorir la incorporació de línies d’investigació en àrees especialment innovadores i amb projecció cap a la transferència de coneixement.
 • Fomentar la posada en marxa de noves línies d’investigació en les àrees de coneixement menys representades en la Universitat de València.
 • Adequar la representació en la comissió d’investigació de la Universitat de València dels diferents col·lectius, àrees temàtiques i estructures d’investigació (Departaments, Estructures d’Investigació Interdisciplinar i Instituts Universitaris d’Investigació).
 • Fomentar la coordinació de l’activitat dels instituts d’investigació i de les ERI per tal d’establir sinergies, optimitzar recursos, augmentar la seva visibilitat interna i de cara a la societat i, en definitiva, desenvolupar tot el seu potencial social, econòmic, investigador i docent.
 • Crear un consell assessor d’investigació, format per investigadores i investigadores de prestigi i compromesos amb la institució, per a aconsellar sobre els principals projectes estratègics, incloent política de patents, adquisició de grans infraestructures i apostes per projectes europeus.
 • Potenciar els serveis de suport a la investigació com a estructures bàsiques de la investigació de la Universitat de València, a través de la identificació de les necessitats del personal investigador, incorporació de nous serveis, suport als recursos humans i planificació racional de les adquisicions i contractacions per a aquests serveis.
 • Integrar les convocatòries del Programa Propi d’Ajudes a la Investigació de la Universitat de València amb les del Programa H2020 de la UE, amb les de la “Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020” i amb les del Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 de la Generalitat Valenciana.
 • Definir un model de transferència de coneixement de la Universitat de València, orientat a incrementar la sensibilitat de la comunitat científica investigadora cap a la transferència dels resultats obtinguts i que enfortesca la innovació i les col·laboracions estratègiques amb altres institucions i empreses.
 • Incorporar en totes les Accions la perspectiva de gènere, diversitat i sostenibilitat.

Accions

 • Incrementar la formació de joves predoctorals, augmentant tant l’oferta predoctoral en el programa propi de la Universitat de València com estimulant la participació en les convocatòries d’altres programes.
 • Promoure la incorporació de personal investigador postdoctoral en grups d’investigació de la Universitat de València, tant a través de convocatòries del programa propi d’investigació com d’altres programes (Juan de la Cierva i semblants), amb especial atenció a la reincorporació d’investigadors i investigadores postdoctorals a la Universitat de València després d’estades de formació en centres d’investigació de prestigi internacional.
 • Facilitar la incorporació de personal contractat del programa Ramón y Cajal i semblants, mantenir el compromís d’estabilització de qui haja rebut l’avaluació positiva de la seua activitat i potenciar la participació en aquest programa per a la seua finalitat d’atracció i/o recuperació de talent.
 • Incrementar al màxim la docència que poden impartir les diferents figures d’investigadors pre i postdoctorals.
 • Desenvolupar la figura de personal investigador contractat i de personal investigador d’excel·lència en la Universitat de València.
 • Elaborar un pla de formació i promoció del PAS tècnic encarregat de les noves infraestructures de suport a la investigació en la Universitat de València, reconeixent les seues característiques d’especialització i formació contínua i promovent incentius que permeten el desenvolupament de la seua carrera professional.
 • Continuar amb la implantació de la Estratègia de Recursos Humanos per a personal Investigador (HRS4R) amb la finalitat de promoure i millorar la contractació de personal investigador, les seues condicions de treball i la carrera investigadora.
 • Reclamar davant les diferents administracions (estatal i autonòmica) els canvis legislatius requerits per a dur a cap aquestes accions.

Accions

 • Considerar com a part de la dedicació del PDI la consecució de finançament internacional, reconeixent aquest fet a l’hora de determinar les seues obligacions docents, especialment per a persones coordinadores de projectes i persones beneficiàries de l’ERC.
 • Dissenyar una plantilla adequada i especialitzada en els serveis de suport a la investigació que permeta el desenvolupament d’una carrera professional estimulant.
 • Reconèixer la labor investigadora d’excel·lència del PAS d’investigació, especialment dels serveis de suport a la investigació, mitjançant incentius laborals i estimulació de la mobilitat en centres d’investigació de prestigi internacional.
 • Planificar l’adquisició d’infraestructures i equipament científic per a optimitzar la utilització conjunta dels recursos i establint sinèrgies per a la seua utilització amb altres centres i grups d’investigació del nostre entorn.
 • Fomentar la formació del PDI i del PAS investigador en aspectes específics d’investigació.
 • Revisar la valoració de la memòria d’investigació perquè arreplegue i reconega el conjunt de la producció investigadora, també les activitats de transferència i innovació i de divulgació.
 • Analitzar les causes de la baixa producció científica en àrees de coneixement amb valors baixos dels indicadors de qualitat de la investigació, per a definir i emprendre conjuntament amb aquestes àrees les oportunes Accions de millora.
 • Mantenir els programes de cooperació amb grups d’investigació del nostre entorn.
 • Fomentar la participació en estructures cooperatives d’investigació, tant dins de la Universitat de València como en l’àmbit nacional i internacional.
 • Elaborar un pla de suport en el procés de sol·licitud d’avaluació de l’activitat investigadora per a l’obtenció del complement de productivitat (sexennis), en el procés de presentació d’al·legacions en cas d’avaluació negativa, així com per a la consecució dels mèrits necessaris en el cas de professores sense sexenni viu.

Accions

 • Reforçar financerament el programa propi d’investigació de la Universitat de València, centrant‑lo en el programa de grups de la Universitat de València.
 • Realitzar convocatòries específiques i adaptades a grups d’investigació amb diferent trajectòria científica.
 • Fomentar els grups liderats per joves investigadores i donar suport als més rellevants mitjançant un programa d’ajuda a grups emergents.
 • Donar suport al manteniment i reparació d’equipament científic, especialment d’utilització conjunta i dels Serveis de Suport a la Investigació.
 • Enfortir les convocatòries del Programa “Valoritza i Transfereix”.
 • Simplificar i millorar la plataforma ENTREU per a les sol·licituds d’ajudes i serveis.
 • Fomentar la cultura de la investigació en àrees amb escassa tradició en aquest àmbit, promovent en el Pla Propi d’investigació la concessió d’ajudes a projectes específics d’aquestes àrees, amb ofertes formatives específiques destinades a àrees de baixa intensitat d’investigació.
 • Promoure ajudes i col·laboracions per a transferència de “know-how” en investigació a països en desenvolupament.

Accions

 • Intensificar la difusió i estimular activament la participació en convocatòries d’ajudes i estades en l’estranger del personal investigador.
 • Impulsar especialment la mobilitat internacional del Personal Investigador en Formació a través de les convocatòries del programa propi d’investigació i de les convocatòries competitives d’altres organismes.
 • Generar un context favorable per a la internacionalització de la investigació, facilitant la mobilitat internacional remunerada del PDI, flexibilitzant l’ús de períodes sabàtics o llicències, i reforçant el valor d’aquesta variable en la concessió d’ajudes a la investigació en els programes de la Universitat de València.
 • Promoure les estades en la Universitat de València de personal investigador internacional de prestigi.
 • Estimular i donar suport a la participació de personal investigador de la Universitat de València en xarxes de cooperació internacional, especialment d’àmbit europeu en el marc del programa H2020.
 • Estimular la creació de nous convenis i el manteniment i difusió dels convenis existents amb centres d’investigació i empreses de prestigi internacional, destacant les oportunitats que ofereixen per a la col·laboració i finançament de la investigació de qualitat.
 • Completar i actualitzar la versió en anglès de la pàgina web, xarxes socials i d’altres mitjans de comunicació institucional.

Accions

 • Reforçar la Secció d’Innovació, Valorització i Emprenedoria per a actuar proactivament en la protecció i comercialització del coneixement científic generat en la Universitat de València.
 • Incrementar els mecanismes d’informació al personal investigador sobre protecció, posada en valor i comercialització dels resultats de la seua investigació.
 • Estimular la col·laboració entre grups multidisciplinars, tant dins de la Universitat de València com amb grups del nostre entorn, a través de convocatòries específiques i de la celebració de trobades i esdeveniments divulgatius.
 • Trencar les limitacions de la separació dels campus per al foment d’una cultura comuna respecte de la rellevància de la transferència de coneixement, acostant el paper central del Parc Científic a totes les àrees de coneixement ja que en totes elles la transferència és possible.

Accions

 • Fer créixer l’obertura de la Universitat de València a l’entorn empresarial per a potenciar el seu paper com a agent de referència en la generació i transferència de coneixement augmentant la visibilitat de las capacitats i resultats d’I+D+i, mitjançant l’impuls d’activitats de comunicació dirigides a empreses i dissenyant ferramentes encaminades a l’establiment de col·laboracions amb empreses, institucions i centres d’investigació.
 • Continuar impulsant la generalització de la cultura de la capacitat d’emprendre en totes les branques de l’ensenyament, incorporant formació transversal en aquells plans d’estudi on no hi haja i afavorint la interconnexió de les àrees més centrades en el món de l’empresa amb aquelles la investigació de les quals puga generar coneixement susceptible de ser convertit en models de negoci. Es buscarà la generació d’espais d’emprenedoria que aprofiten com a punt de trobada per a aquestes experiències i es potenciarà la realització, la interdisciplinarietat en la direcció i la vinculació de treballs acadèmics i d’investigació (tesis doctorals, TFM, TFG, etc.) amb empreses.
 • Fomentar programes d’incorporació de doctors i doctores a empreses, donant suport a aquestes en la consecució d’ajudes (Programa Torres Quevedo i semblants) que afavoresquen la carrera professional del personal investigador i ajuden a la consolidació d’empres tecnològiques de recent creació.
 • Crear un programa de mobilitat del personal investigador i dels tècnics de suport a la investigació a empreses de l’entorn, així com també de professionals d’empreses a la Universitat de València.
 • Donar suport a les iniciatives d’emprenedoria en l’àmbit de la Universitat de València, especialment mitjançant el desenvolupament del programa EMPREN+.
 • Potenciar el creixement del Parc científic mitjançant la creació de plataformes científic-tecnològiques de suport al desenvolupament d’empreses.
 • Fomentar la relació amb persones graduades de la Universitat de València, particularment amb professionals que donen suport a les iniciatives de desenvolupament i transferència.
 • Afavorir el mecenatge de la investigació d’especial valor per a las empreses (apadrinament de beques d’investigació, finançament conjunt d’infraestructures y mitjans per a investigacions d’interés per a l’empresa, etc.).
 • Oferir a entitats i organitzacions socials sense ànim de lucre el suport dels recursos físics i humans de la Universitat de València, per tal de desenvolupar projectes d’investigació que els interessen i estiguen relacionats amb els valors d’igualtat, justícia i sostenibilitat, mobilitzant per aconseguir-ho els grups d’investigació més adequats a cada projecte.

Accions

 • Promoure i fomentar la divulgació de la ciència per a que la societat conega i valore la investigació com un mitjà per a reconéixer i retornar la inversió realitzada.
 • Incrementar la visibilitat de la labor investigadora de la Universitat de València a través dels mitjans de comunicació per a incrementar l’impacte social dels resultats de la investigació.
 • Fomentar l’ús de diferents xarxes socials institucionals per a la difusió de la investigació realitzada en la Universitat de València especialment entre les persones més joves de la societat.
 • Donar suport i coordinar les activitats de divulgació científica que realitza la Universitat de València a través de diversos òrgans i iniciatives.
 • Promoure la divulgació científica en diversos col·lectius educatius, particularment alumnat de secundària, cicles formatius i batxillerat, per a despertar l’interés i motivació per la investigació mitjançant l’organització de tallers i circuits científics, exhibicions públiques de les distintes col·leccions de ciències naturals de la universitat, jornades de divulgació científica, jornades de portes obertes…
 • Estimular activitats de divulgació i comunicació científica dins de la Universitat de València per donar a conèixer la investigació que es realitza i identificar sinèrgies i possibilitats de col·laboració.
 • Facilitar, mitjançant ajudes econòmiques, la publicació en revistes de excel·lència de lliure accés dels resultats d’investigació pública per a que siguen accessibles per a la societat.

Accions

 • Dotar a l’àrea d’Investigació i Innovació dels recursos necessaris per a desenvolupar les seues funcions, reconeixent les característiques específiques de la seua gestió i els perfils professionals especialitzats per a donar suport a l’I+D+I, necessaris per a millorar els processos de suport a la consecució i gestió de projectes i encaminats a incrementar la captació de projectes competitius nacionals i internacionals.
 • Establir un pla de formació i estabilització de PAS dedicat a la gestió de l’I+D+I.
 • Desenvolupar la gestió de la investigació i la innovació amb transparència, millorant els canals de comunicació i interacció de la comunitat investigadora per a que la informació i les anàlisis d’indicadors puguen ser conegudes per les persones interessades.
 • Incrementar l’administració electrònica en els processos de gestió de les diferents ajudes a la investigació.
 • Acostar la gestió de suport a la investigació als campus de Tarongers i Burjassot-Paterna.
 • Dotar als Comitès d’Ètica d’Investigació de la Universitat de València del necessari personal especialitzat per dur a terme la seua gestió.