Una Universitat amb una docència de qualitat

Una Universitat amb una docència de qualitat

La docència, junt a la investigació i la difusió de la cultura, són les missions fonamentals de la nostra Universitat, i així ho recullen els nostres Estatuts.

En aquest àmbit cal indicar que en els últims anys el sistema universitari ha viscut un canvi de l’estructura dels títols i dels sistemes d’ensenyament-aprenentatge, així com una constant modificació normativa. La Universitat de València, com tot el sistema universitari, va haver de fer el disseny d’estudis de màster amb anterioritat als estudis de grau, la qual cosa va conduir a una oferta de títols no sempre coordinada.

En quina direcció volem avançar?

La nostra proposta es basa en un projecte de universitat que aspira a assolir una docència d’excel·lència, on l’alumnat és el subjecte prioritari i actiu del procés d’aprenentatge i formació i, per tant, la raó d’ésser de l’activitat docent. S’ha de posar en valor el treball del professorat que s’actualitza i s’ajusta als nous perfils i necessitats dels estudiants. Per aconseguir-ho, ens fixem tres ambicioses polítiques:

Impulsar una oferta harmonitzada i interrelacionada dels estudis de Grau i Máster i una estratègia específica per als estudis de Doctorat.

Ara, amb la implantació dels graus ja finalitzada, és el moment d’iniciar un procés de reflexió, basat en l’experiència compartida i en les fortaleses generades, que permeta realitzar una programació dels estudis de grau i de màster que genere una oferta harmonitzada i interrelacionada d’ambdós títols, així com un desenvolupament estratègic dels estudis de doctorat, que permeta potenciar i enfortir l’oferta formativa que la Universitat de València ofereix i ajustar-la al perfil actual de l’estudiantat, apostant per una formació flexible i actualitzada que li garantesca una adequada inserció laboral.

Així mateix, una vegada conclosa la implantació dels títols i superats els processos de reacreditació, és el moment adequat perquè els Centres i els Vicerectorats amb competències en Estudis i en Ordenació Acadèmica realitzen una anàlisi sobre l’adequació dels models de grandària de grup que es van establir inicialment, plantejant iniciatives que puguen millorar la qualitat de l’ensenyament.

Establir una oferta de formació al llarg de la vida oberta, actualitzada i competitiva, orientada a afavorir l’ocupabilitat i el desenvolupament professional.

Però la dimensió docent d’una Universitat com la nostra no ha d’acabar en els estudis oficials, sinó que s’ha d’estendre a la formació permanent, en un sentit ampli i entesa com una funció social que cal abordar des d’una oferta formativa oberta, actualitzada i competitiva, que afavoresca la integració social i laboral de les persones i que s’ajuste a les seues necessitats.

Reivindicar el valor de la docència i potenciar-la de forma equilibrada amb la investigació.

Per assolir aquests objectius cal reivindicar el valor de la docència i potenciar-la de forma equilibrada amb la investigació, perquè ambdues són inseparables. El nostre objectiu ha de ser la millora i actualització continua de la nostra oferta docent, la construcció d’iniciatives que permeten actualitzar les metodologies docents i la formació del nostre professorat, especialment del novell.

Per això cal dissenyar actuacions com les següents, on tothom es puga veure representat i reconegut i amb les quals obtenir una docència de qualitat basada en la professionalitat, la transparència, la simplificació dels processos i la coordinació de totes les persones, òrgans i recursos implicats en aquest procés.

Amb quines mesures assolirem aquest avanç?

DOCÈNCIA OFICIAL DE GRAU, MÀSTER I DOCTORAT

Accions

 • Revisar els programes d’orientació a futures i futurs alumnes, tant de grau com de màster, per tal d’aconseguir l’ingrés d’estudiantat amb el perfil més adequat per cada títol.
 • Potenciar un programa global d’orientació i acompanyament de l’estudiantat des del seu ingrés en la Universitat fins a la seua inserció professional.
 • Facilitar els processos d’admissió i matrícula d’estudiantat estranger, especialment en els estudis de màster.

Accions

 • Impulsar títols de grau i màster que siguen estratègics per a la Universitat de València i que donen una resposta a les demandes de la societat.
 • Establir, de forma dialogada i participativa, un mapa global de títols de grau i màster que harmonitze la nostra oferta, ens diferencie i potencie les nostres fortaleses, i que millore la inserció laboral de les persones que es graduen.
 • Dissenyar trajectòries formatives modulares i integrades que s’adeqüen als interessos i necessitats de l’estudiantat.
 • Impulsar una estructura d’ensenyaments que facilite a l’estudiantat articular de forma flexible i optimitzar la seua formació, amb una aposta pels dobles títols.
 • Apostar per la mobilitat de l’estudiantat, molt especialment per la posada en marxa de dobles títols i títols conjunts amb institucions de reconegut prestigi.
 • Treballar un escenari de docència semipresencial i no presencial per millorar la conciliació personal i professional del nostre estudiantat, definint un model d’entorn virtual d’aprenentatge.
 • Posar en valor el paper del Treball de Fi de Grau i del Treball de Fi de Màster en la formació de l’estudiantat, i vincular-lo amb l’especialització acadèmica i investigadora del professorat.

Accions

 • Consolidar les pràctiques externes en institucions i empreses i adequar la seua oferta als objectius formatius de cada títol.
 • Reforçar la internacionalització en el programa de pràctiques externes, potenciant la seua vinculació a l’estada ERASMUS de l’estudiantat.
 • Reforçar la formació i implicació dels tutors i tutores acadèmics i d’empresa en el programa formatiu de les pràctiques externes.
 • Potenciar les pràctiques extracurriculars com a eina d’ocupabilitat i desenvolupament integral de l’estudiantat.

Accions

 • Potenciar, fer visible i desenvolupar estratègicament l’Escola de Doctorat.
 • Vincular el doctorat amb les estratègies de captació de talent i internacionalització de la nostra Universitat.
 • Implicar els grups y centres d’investigació de la Universitat de València en els programes de doctorat.
 • Realitzar una política activa d’aliances estratègiques amb universitats de reconegut prestigi per establir programes conjunts de doctorat.
 • Realitzar una política activa d’aliances amb empreses i entitats nacionals i internacionals per implementar acords estratègics sobre la base de línies d’investigació de interés mutu.

INNOVACIÓ I QUALITAT DOCENT

Accions

 • Impulsar metodologies docents, estudis i aproximacions a l’activitat acadèmica des de la perspectiva de l’estudiantat.
 • Analitzar les causes d’absentisme de l’alumnat i estudiar fórmules de millora docent per a potenciar la seua participació.

Accions

 • Impulsar les activitats d’innovació docent en els títols, aprofitant la implicació dels Centres, especialment de les CATs, en aquest objectiu compartit.
 • Posar a disposició del professorat els mitjans tecnològics i administratius necessaris per a millorar la seua docència.
 • Fomentar la difusió i intercanvi d’experiències de millora i innovació docent i establir mecanismes per a reconèixer les bones pràctiques.
 • Promoure la innovació docent com a eina per a fomentar la capacitat d’emprendre en l’estudiantat.
 • Implementar un procés de millora continua, en tecnologia i continguts, de les plataformes d’ensenyament virtual, cursos i repositoris de material docent en obert, donant suport especialment al professorat que desitge participar-hi.
 • Establir mecanismes per a millorar el reconeixement de la docència, i dels projectes d’innovació educativa duts a terme pel professorat, en els processos d’avaluació i acreditació.

Accions

 • Potenciar el reconeixement de la qualitat dels nostres títols mitjançant l’obtenció de segells internacionals.
 • Reclamar davant les agències d’acreditació i les administracions públiques la simplificació dels processos de verificació i d’avaluació de la qualitat.
 • Simplificar els processos de Gestió Interna de la Qualitat dels títols.
 • Incentivar la participació de la comunitat universitària en els processos d’avaluació dels títols, millorant els canals de recollida d’informació i la difusió de les dades.
 • Enfortir els plans de millora dels títols establint mecanismes per al seu seguiment i per a la participació de la comunitat universitària.

Accions

 • Identificar i difondre les bones pràctiques en la gestió de la qualitat dels títols.
 • Potenciar la coordinació i la comunicació entre tots els agents implicats en la gestió dels títols.
 • Promoure accions encaminades a reconèixer la labor docent innovadora i de qualitat.
 • Dissenyar una estratègia per a difondre entre els actors socials els resultats de l’avaluació i els plans de millora dels nostres títols.

Accions

 • Millorar els procediments de detecció de necessitats de l’estudiantat.
 • Establir noves fórmules d’enquestes a l’estudiantat que incentiven la seua participació i evidencien que són un element clau per a millorar la docència i els títols.
 • Establir mecanismes per a fer arribar a l’estudiantat els resultats dels processos d’avaluació i els indicadors dels resultats d’aprenentatge.
 • Generar un llistat de bones pràctiques d’activitat docent i donar-lo a conèixer a la comunitat universitària.

Accions

 • Establir models de grandària de grup flexibles, segons les característiques del títol, de les matèries impartides i de les metodologies docents utilitzades, dins d’un límit global de càrrega docent de cada títol.

FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA

Accions

 • Dissenyar una oferta de títols propis coordinada amb els ensenyaments oficials i centrada en les fortaleses i especialització del nostre professorat.
 • Establir projectes de formació científica avançada en col·laboració amb els programes de doctorat.
 • Establir projectes formatius en col·laboració amb administracions públiques i sectors professionals.
 • Promoure la participació i implicació d’organismes públics i privats i empreses en accions formatives, propiciant acords de finançament.
 • Fomentar el reconeixement dels títols propis per banda de l’entorn productiu i de les administracions públiques en els processos d’accés als llocs de treball.

Accions

 • Dissenyar un pla estratègic de formació permanent centrat en l’actualització del coneixement i en la capacitació y perfeccionament científic i professional.
 • Millorar la difusió interna i externa de la nostra oferta en formació permanent, especialment la referida a títols propis.
 • Potenciar la nostra oferta formativa mitjançant modalitats virtuals i amb la participació en plataformes de Massive Open Online Courses.